Inwestycje 2020

Rok 2020 inwestycyjnie

  • „Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka” - wdrożenie aplikacji i e-usług, modernizacja serwerowni Urzędu Miasta, zakup sprzęt serwerowego, sieciowego i komputerowego. 984.000 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich ok. 670.000 zł.
  • Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego wraz z odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego. Wybudowano nowe nawierzchnie chodników oraz miejsc parkingowych oraz przebudowano linię oświetlenia ulicznego. Koszt - 1,68 mln zł w tym z Funduszu Dróg Samorządowych – 824.000 zł.
  • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Jana III Sobieskiego. Wybudowano ciąg pieszo – rowerowy oraz kładkę dla pieszych i rowerów o łącznej długości ok. 1km. Zamontowano ogrodzenie oraz barierki ochronne. Koszt - 1,9 mln zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW obejmujące również drugi, aktualnie prowadzony etap – zagospodarowanie przyrodniczo – dydaktyczne ścieżki 450.000 zł pożyczka, 670.000 zł dotacja.
  • Remont chodnika przy ul. Jeżowskiej. Przebudowany chodnik o długości ok. 0,6 km wykonany został w pasie dotychczasowego chodnika i jest dostosowany jest do szerokości istniejącego pasa drogowego. Koszt - 175.000 zł.
  • Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku przy Pl. Piłsudskiego 4 - 69.000 zł.
  • Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. W ramach zadania rozebrano istniejące wiaty handlowe oraz nawierzchnie. Wykonano odwodnienie terenu targowiska, wybudowano nowe nawierzchnie handlowe oraz chodniki z kostki betonowej, wykonano miejsca parkingowe, zainstalowano toaletę publiczną, przebudowano oświetlenie terenu targowiska, zamontowano monitoring, wybudowano wiaty handlowe wraz ze stołami. W roku 2020 wydatkowano 1,9 mln zł. Całkowity koszt inwestycji 2,4 mln zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich niemal 1 mln zł.
  • Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. W roku 2020 prowadzono prace polegające na wyposażeniu budynku jatek w meble oraz urządzenia. Zadanie jest elementem projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. Całkowity koszt 4,6 mln zł w tym z RPO – 2,4 mln zł.
  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego oraz przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej.  Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021. W roku 2020 wykonano przebudowę ulicy Krakowskiej, częściowo ul. Zamkowej, Ziemowita, Krzywe Koło, Zatylnej oraz Mickiewicza i Miłej. W ul. Krakowskiej przebudowano układ komunikacyjny poprzez wymianę gruntu, wykonanie nowej podbudowy oraz warstwy nawierzchni bitumicznej. Wykonano chodniki oraz miejsca parkingowe. W ul. Krakowskiej wykonano wykopaliskowe badania archeologiczne. Przebudowano kanalizację deszczową oraz sanitarną oraz sieć wodociągową. Wykonano nowe oświetlenie uliczne oraz wbudowano elementy kablowe systemu monitoringu i nagłośnienia. W pozostałych ww. ulicach rozpoczęto roboty ziemne branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej.  Zadanie jest elementem projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”.

Banery

Kalendarium

Banery