Program opieki nad zabytkami

Obowiązkiem Burmistrza jest sporządzanie co 4 lata Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w myśl art. 87 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program ma na celu w szczególności uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminowanie sytuacji konfliktowych związanych z wykorzystaniem tych zabytków, podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Poniżej można się zapoznać z treścią Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021 - 2024, który został przyjęty uchwałą Nr XXIV/214/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 354).

Banery

Kalendarium

Banery