rok 2020

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Należy podkreślić ogromne zainteresowanie projektami wśród mieszkańców miasta, a ilość głosów świadczy o czynnym włączeniu się rawian w tworzenie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2020.

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Wykaz projektów w obszarze rewitalizacji dopuszczonych do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wykaz projektów poza obszarem rewitalizacji dopuszczonych do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Dodatkowo w załącznikach znajdziecie Państwo wzory kart do głosowania wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu oraz oświadczenie rodzica/opiekuna osoby głosującej.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2020 zgłoszonych zostało 31 projektów. Na spotkaniu w dniu 27 listopada 2019 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pod względem formalno-prawnym i merytorycznym projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Lista projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka 2020 r.

Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Termin 13 - 22 listopada 2019 r.

Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.

Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt do Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszane zadania do budżetu obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
-zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 17 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.
Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.

Zgłoszeń zadań dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub  w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5 (na parterze).
Formularz zgłoszeniowy podpisuje wnioskodawca/y.

Wnioski składane mogą być:
- w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
- w formie papierowej, złożone w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.


Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem  możliwości jego realizacji.

Budżet Obywatelski na 2020 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego.


Kampania promocyjna – w dniach 7 – 12 listopada  2019 roku;
Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego – w dniach 13 – 22 listopada 2019 roku;
Analiza(weryfikacja) projektów pod względem formalno-prawnym i merytorycznym – w dniach 25 – 28 listopada 2019 roku;
Ogłoszenie wyników analizy(weryfikacji) projektów pozytywnie oraz negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniami – w dniu 29 listopada 2019 roku;
Rozpatrzenie ewentualnych odwołań w sprawie projektów odrzuconych  - w dniach 7 – 10 grudnia 2019 roku;
Akceptacja listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego i jej ogłoszenie – w dniach 11 – 12 grudnia 2019 roku;
Głosowanie listy projektów – w dniach 13 – 20 grudnia 2019 roku;
Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do Budżetu Obywatelskiego – w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka na 2020 rok oraz ustalenia harmonogramu prac nad tym budżetem.

UCHWAŁA NR IX/76/19 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

Banery

Kalendarium

Banery