Różne

Konkurs na elewacje w zrewitalizowanym centrum Rawy – czwarta edycja

Konkurs pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych oraz do wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji. Zarządzeniem nr 26/2023 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli z dnia 28 lutego 2023 r. została ogłoszona czwarta edycja konkursu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. projektu dokumentu, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych dokumentów

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40,  art. 41, art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. projektu dokumentu, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych dokumentów w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030”

Działając zgodnie z art. 39 ust.1 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag i wniosków do projektu strategii.

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok.

Celem programu priorytetowego, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych.

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok

Celem programu priorytetowego, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju miasta

W dniach 8 kwietnia - 12 maja 2022 r. prowadzone były konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030. Przez ponad miesiąc mieszkańcy Rawy, partnerzy społeczni, gospodarczy oraz inne podmioty wskazane w przepisach prawa (ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawa o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka) miały możliwość złożenia uwag, opinii, propozycji do projektu dokumentu.

Wszystkim zaangażowanym w opracowanie strategii oraz uczestniczącym w konsultacjach, składamy podziękowania. Każdy postulat i każdy głos w dyskusji został przez nas przeanalizowany.

W załączniku przedstawiamy sprawozdanie z procesu konsultacyjnego projektu strategii.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

W najbliższy czwartek (21 kwietnia) odbędzie się w ramach konsultacji strategii rozwoju Rawy do 2030 roku, otwarte spotkanie z mieszkańcami. Zapraszamy na nie do domu kultury na godz. 17.00.

Konsultacje społeczne projektu strategii trwają od 8 kwietnia br. Dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz w budynku ratusza, przy Biurze Podawczym (Pl. Piłsudskiego 5, parter). Na wszelkie uwagi, opinie i spostrzeżenia czekamy aż do 12 maja.

Przedstawiony do konsultacji projekt strategii jest wynikiem pracy ekspertów, a także spotkań warsztatowych przeprowadzonych w tym roku z przedstawicielami przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, Młodzieżowej Rady Miasta, Miejskiej Rady Seniorów, pracowników urzędu miasta i miejskich jednostek oraz spółek. Strategia powstała także na bazie wniosków z Diagnozy stanu rozwoju miasta,opracowanej w ubiegłym roku.

W imieniu burmistrza Piotra Irli zapraszamy na spotkanie.

Rozpoczynamy konsultacje strategii rozwoju Rawy

Od 8 kwietnia do 12 maja br. możecie Państwo przesyłać swoje uwagi i spostrzeżenia do projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030. Dokument wraz z formularzem konsultacji, który należy wypełnić i podpisać w wypadku chęci zgłoszenia swoich uwag, znajdują się w załącznikach.

Przypominamy, że strategia dostępna jest do wglądu również przy Biurze Podawczym w rawskim ratuszu (Pl. Piłsudskiego 5). Tam też są wyłożone formularze konsultacyjne, które wypełnione i podpisane można wrzucić do urny.

Jeżeli ktoś woli drogę elektroniczną, to skan podpisanego formularza konsultacyjnego należy wysłać na adres email: um@rawamazowiecka.pl, wpisując w tytule e-maila „konsultacje społeczne w sprawie Strategii"). Możliwe jest także przesłanie formularza przez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: /kb5177yoql/skrytka.

Dostępna jest także forma kontaktu z wykorzystaniem tradycyjnej poczty. Wówczas prosimy Państwa o dopisek na kopercie "konsultacje społeczne w sprawie Strategii". Adres pocztowy: Urząd Miasta, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 96 - 200 Rawa Mazowiecka

W ramach konsultacji zaplanowaliśmy także otwarte spotkanie  udziałem Burmistrza Piotra Irli. Spotkanie odbędzie się po świętach wielkanocnych, w czwartek 21 kwietnia, o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury. Wtedy również będzie możliwość złożenia wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego.

Liczymy na Państwa opinie i spostrzeżenia do strategii rozwoju naszego miasta.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia nr 20/2022 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z 30 marca 2022 roku.

W piątek, 8 kwietnia, ruszą konsultacje projektu strategii rozwoju Rawy

Niebawem rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 i potrwają ponad miesiąc. 

Każdy z mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych będzie miał możliwość odniesienia się do zapisów zawartych w tym dokumencie. Do tego celu został przygotowany odpowiedni formularz, który wypełniony i podpisany powinien trafić do rawskiego ratusza. Ważne, żeby formularz został złożony w terminie prowadzonych konsultacji, tj. od 8 kwietnia do 12 maja tego roku.

Ze strategią będzie można zapoznać się od piątku 8 kwietnia. Dokument zostanie udostępniony na stronie internetowej miasta i wyłożony do wglądu przy Biurze Podawczym, w głównym budynku urzędu miasta (Pl. Piłsudskiego 5).

W ramach konsultacji zaplanowano także otwarte spotkanie burmistrza Piotra Irli z mieszkańcami. Zapraszamy na nie w godzinach popołudniowych, w czwartek 21 kwietnia br.

Szczegóły całej procedury konsultacyjnej opisuje załączone zarządzenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. O jego elementach, dotyczących szczególnie form udziału w konsultacjach, przypomnimy Państwu w dniu ich rozpoczęcia.

Liczymy, że znajdą Państwo czas na lekturę dokumentu i udział w konsultacjach.

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2022 rok

Celem programu priorytetowego, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok

Celem programu priorytetowego, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok

Celem programu priorytetowego, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - edycja trzecia

Zarządzeniem nr 4/2022 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli z dnia 19 stycznia 2022 r. została ogłoszona trzecia edycja konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Jest on jednym z instrumentów finansowych, które zostały uruchomione w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.

Dofinansowania dla przedsiębiorców w programie „Mój Elektryk”

Od 22 listopada dofinansowania w programie priorytetowym NFOŚiGW „Mój elektryk” są dostępne także dla przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji oraz innych instytucji. Nabór trwa. Program przewiduje możliwość dofinansowania zakupu fabrycznie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e.

„Mój Elektryk” – dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego

12 lipca został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych i wodorowych, dla osób fizycznych w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”.

Program przewiduje możliwość otrzymania z NFOŚiGW bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których cena (koszt nabycia) nie przekracza 225.000 zł - limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Konkurs grantowy „Zielona ławeczka”

Fundacja Bank Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w VII edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”. Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.
Wystarczy zebrać grupę sąsiadów, wspólnie stworzyć projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złożyć wniosek.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - edycja druga

Zarządzeniem nr 135/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli z dnia 28 grudnia 2020 r. został ogłoszony regulamin drugiej edycji konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Konkurs jest jednym z instrumentów finansowych uruchomionych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Jest on skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji, którzy wykonali prace remontowe elewacji frontowej swojego budynku.

Wstrzymanie naboru dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Na początku lutego informowaliśmy Państwa o dwóch programach dotacyjnych dofinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi. Dotyczyły one przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przedsięwzięć dotyczących budowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
Niestety, od dnia 16 lutego 2021 r. nabór wniosków do Programu Priorytetowego pn. „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2021-2022” został wstrzymany.

Programy WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach dwóch programów. Nabór trwa tylko od 01.02.2021 r. do 15.03.2021 r. i dotyczy przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przedsięwzięć dotyczących budowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - edycja pierwsza

W ramach realizacji projektu będą stopniowo uruchamiane instrumenty finansowe przeznaczone dla właścicieli budynków. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę na podstawie Zarządzenia nr 134 z 18 listopada 2019 r. Konkurs jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji.

Pożyczki unijne na termomodernizację budynków

Bank Gospodarstwa Krajowego, na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego, realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 projekt pn. "Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego". Dla poprawienia efektywności energetycznej w województwie łódzkim pojawi się możliwość finansowania z funduszy unijnych inwestycji z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej budynków. W ramach pożyczki termomodernizacją mogą być również objęte budynki mieszkalne.

Banery

Kalendarium

Banery