Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy Mazowieckiej Etap I - Remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej

 • Grafika informująca o dofinansowaniu zadania ze środków...

Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW

Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy Mazowieckiej Etap I - Remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej

Wartość ogólna zadania: 1 387 901 zł
Dotacja NFOŚiGW: 743 235 zł

Cel projektu
Główne cele przedsięwzięcia to:

 • eliminacja zagrożenia wystąpienia awarii zbiornika Dolna;
 • ochrona przeciwpowodziowa miasta Rawa Mazowiecka oraz pobliskich miejscowości, m.in.: Żydomice, Niwna, Kurzeszyn, Kurzeszynek i Konopnica;
 • wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Rawki;
 • optymalizacja gospodarowania wodą w obrębie zbiorników Dolna i Tatar z uwzględnieniem remontu ekranu i falochronu zapory czołowej zbiornika Dolna;
 • umożliwienie kontrolowanego spływu wód poniżej zbiornika wodnego Dolna;
 • zapobieganie powstawaniu lub minimalizacja negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia na terenach wzdłuż rzeki Rawki;
 • utrzymywanie założonego poziomu wód w zbiorniku i zapobieganie drastycznym spadkom lustra wody w okresach susz poprzez jej retencjonowanie w zbiorniku oraz regulowanie poziomu wód w zbiorniku w okresach wiosennych roztopów lub długotrwałych nawalnych deszczy.

Zakładane efekty
Planuje się osiągnięcie następujących efektów:

 • bezpośrednio ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych ok. 1030 mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka;
 • pośrednio ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych ok. 18 000 mieszkańców miasta, w tym ok. 1200 mieszkańców zamieszkujących obszar poza granicami miasta (miejscowości położone wzdłuż rzeki w obrębie gminy Rawa Mazowiecka);
 • ochrona przeciwpowodziowa miasta o powierzchni 14 km²;
 • ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta, które zgodnie z mapą obszarów zalewowych są bezpośrednio zagrożone powodzią stanowiących obszar o powierzchni około 55,11 ha ( w oparciu o mapy ryzyka terenów zagrożonych powodzią raz na 500 lat);
 • ochrona przeciwpowodziowa miejscowości poza miastem będącym wnioskodawcą, pośrednio i bezpośrednio zagrożonych powodzią o powierzchni około 1600 ha (w oparciu o mapy ryzyka terenów zagrożonych powodzią raz na 500 lat).

Zakres prac

Niezbędnych prac remontowych wymaga jaz piętrzący, ekran i falochron zapory czołowej oraz dozbrojenie wlotu - ujęcia Małej Elektrowni Wodnej.

Szczegółowy zakres prac to:

 1. Roboty rozbiórkowe
 2. Roboty budowlane
  1. remont sekcji przelewów jazu piętrzącego- 3 wanny przelewowe
   • wykonanie konstrukcji żelbetowych koryt przelewów
   • odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych, konserwacja powierzchni konstrukcji przelewów, uszczelnienia sekcji dylatacji wraz z uzupełnieniem zamknięć remontowych upustów dennych
  2. remont podpór i konstrukcji kładki służbowej łączącej zaporę czołową ze studnią upustów dennych- długości 16,8m
  3. wykonanie urządzeń do zimowego utrzymania przelewów (materace odciążające rozpór lodu, platforma do konserwacji i zimowego utrzymania przelewów)
  4. remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej- remont i dozbrojenie ujęcia Małej Elektrowni Wodnej
  5. remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej- remont ekranu i falochronu zapory czołowej

 • Logo informujące o dofinansowaniu przez NFOŚiGW

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery