Aktualne konkursy

"Patriotyzm Jutra" edycja 2023

Ogólnopolski Program grantowy  „Patriotyzm Jutra" służy upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Program jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucją zarządzającą programem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach programu można ubiegać się o pokrycie części kosztów realizacji następujących działań:

  • działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.; 
  • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący; 
  • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii, przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków; 
  • projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii; 
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń

Pokrycie części kosztów realizacji działań dotyczy także zadań odbywających się częściowo lub w całości w formie online.

Ważne informacje

O dotację na realizację projektów dotyczących edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, a także samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, muzea regionalne). 

Nabór wniosków będzie prowadzony do 27 lutego 2023 r do godz. 23:59.


Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu

  • data: 2023-02-02

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery