Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

                                    Data: 22.12.2020-05.01.2021r.

Znak sprawy: GK.6220.12.2020.3     

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamia strony, że:

  1. Na wniosek firmy Centrum złomu Rawa Marcin Gawlik z siedzibą przy ul. Opoczyńskiej 6A w Rawie Mazowieckiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja punktu skupu surowców wtórnych Centrum Złomu Rawa Marcin Gawlik ul. Opoczyńska 6A, Rawa Mazowiecka”, powiat rawski, województwo łódzkie, położonego na działce nr ew. 61 obręb 5 miasta Rawa Mazowiecka.
  2. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Urząd Miasta Rawa Mazowiecka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Staristy Rawskiego w Rawie Mazowieckiej o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta w godzinach urzędowania 8:00-16:00 (poniedziałek-czwartek) oraz 8:00-15:00 (piątek), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres um@rawamazowiecka.pl

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

  • autor: Karolina Gawot, data: 2020-12-22

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery