Kalendarz roku szkolnego 2008/2009

Kalendarz roku szkolnego 2008/2009

Kalendarz roku szkolnego 2008/2009
Lp. Wydarzenie Data wydarzenia (podstawa prawna)
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2008 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2 Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2008 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:

 • język polski
 • drugi przedmiot
 • 12 stycznia 2009 r.
 • 13 stycznia 2009 r.

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

4 Ferie zimowe:
 • 19 stycznia - 1 lutego 2009 r.:
  Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie
 • 26 stycznia - 8 lutego 2009 r.:
  Podlaskie, Łódzkie, Śląskie
 • 2 - 15 lutego 2009 r.:
  Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie
 • 16 lutego - 1 marca 2009 r.:
  Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5 Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2009r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

 1. w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 2. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
 3. w pozostałych szkołach podstawowych
 4. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 1. 12 stycznia 2009 r.
 2. 2 kwietnia 2009 r.
 3. 2 kwietnia 2009 r.
 4. 3 czerwca 2009 r.

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 1. w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 2. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 3. w pozostałych gimnazjach:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego
 4. dodatkowe terminy w gimnazjach wymienionych w lit. c:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego nowożytnego

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  • 13 stycznia 2009 r.
  • 14 stycznia 2009 r.
  • 15 stycznia 2009 r.
  • 22 kwietnia 2009 r.
  • 23 kwietnia 2009 r.
  • 24 kwietnia 2009 r.
  • 22 kwietnia 2009 r.
  • 23 kwietnia 2009 r.
  • 24 kwietnia 2009 r.
  • 2 czerwca 2009 r.
  • 3 czerwca 2009 r.
  • 4 czerwca 2009 r.

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:

 • w szkołach ponadpodstawowych:
 • w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9):
 • 2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa), 24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)
 • 2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa), 24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

9 stycznia 2009 r. lub 12 czerwca 2009 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:

 • język polski
 • drugi przedmiot
 • język ojczysty - w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej
 • 5 maja 2009 r.,
 • 6 maja 2009 r.,
 • 7 maja 2009 r.

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

11

Egzamin maturalny:

 • część ustna 
 • część pisemna

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • 4-29 maja 2009 r.
 • początek 4 maja 2009 r.

(podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

12 Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego

ustalają kuratorzy oświaty

(podstawa prawna: § 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.).

13

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

 1. sesja zimowa
  • etap pisemny
  • etap praktyczny
 2. sesja letnia
  • etap pisemny
  • etap praktyczny

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

14

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. w szkołach podstawowych wymienionych w pkt 6a
 2. w szkołach podstawowych wymienionych w pkt.6c
 3. w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
 4. w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
 5. w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
  • w sesji zimowej
  • w sesji wiosennej
 6. w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego
 7. w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i placówkach kształcenia ustawicznego, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 8. w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 1. 12 stycznia 2009 r.
 2. 2 kwietnia 2009 r.
 3. 13 - 15 stycznia 2009 r.
 4. 22 - 24 kwietnia 2009 r.
 5. 12 i 13 stycznia 2009 r.
 6. 5 i 6 maja 2009 r.
 7. 4 maja 2009 r. (drugi dzień ustalą dyrektorzy szkół)
  (podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 8. 12 czerwca 2009 r.
  (podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
15 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy może być po odpracowaniu:

10 listopada 2008 r. i 2 stycznia 2009 r.

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

16 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 6-dniowym tygodniem pracy jest:

10 listopada 2008 r. i 2 maja 2009r.

(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

17 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2009 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

18 Ferie letnie

20 czerwca - 31 sierpnia 2009 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Banery

Kalendarium

Banery