Podstrony strony Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014

Zarządzenie Nr 65/2014

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

w roku szkolnym 2014/2015.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam, ze termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 upływa w dniu 10 września 2014 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Oświaty Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Eugeniusz Góraj

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

INFORMACJA ws. DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do:

 • klas II, III lub VI szkoły podstawowej,
 • klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
 • klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasy III liceum plastycznego i klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Pomoc może być udzielona uczniom wyżej wymienionym pochodzącym z rodzin:

 • w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych (539 zł na osobę),
 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a rodzina spełnia warunki określone w art. 7  ustawy o pomocy społecznej

oraz uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/ 2015 do:

 • szkół podstawowych- z wyjątkiem klas I
 • gimnazjów
 • szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników
 • lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych

 

UWAGA:

 

W roku 2014  do otrzymania podręczników uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego tj. uczniowie:

 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 roku dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w roku bieżącym kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

Zasady otrzymania dofinansowania:

 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • Wniosek (zawarty w załącznikach) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/ 2015.
 • Termin składania wniosków do szkół wyznaczony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka: 10 września 2014 r.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, o których mowa w pkt. 2 do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 •  W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a rodzina spełnia warunki określone w art. 7  ustawy o pomocy społecznej  do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć uzasadnienie.

Zwrot kosztów zakupu podręczników może nastąpić do wysokości poniesionego kosztu wynikającego z faktury bądź rachunku, lecz w wysokości nie wyższej, niż określone wyżej maksymalne kwoty dofinansowania. W przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu, zwrot kosztów nastąpi po złożeniu oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż zgłoszona dodatkowo liczba uczniów spoza kryterium dochodowego, nie może przekroczyć w danej gminie 5% wszystkich uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy do zakupu podręczników, z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Szczegółowe informacje na temat programu, zasad przyznawania pomocy i składania wniosków o pomoc mogą Państwo otrzymać u Dyrektorów odpowiednio szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka, do których uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Wnioski dotyczące udzielenia pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników są dostępne są również na stronie internetowej http://www.rawamazowiecka.pl oraz w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka (pok. Nr 6 i 7).

Banery

Kalendarium

Banery