Program "Czyste Powietrze"

Zaostrzenie przepisów dla użytkowników pieców na paliwa stałe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji informuję, iż z dniem 1 maja 2018 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Oznacza to, że od tej daty wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

Osoby realizujące Program Ograniczania Niskiej Emisji wymieniające kotłownie węglowe na kotły c.o. opalane paliwami stałymi, tj. biomasa (pellet) i ekogroszek dotychczas zobowiązane były do posiadania certyfikatu nowego kotła klasy 5, natomiast w związku ze zmianą przepisów, do kompletu dokumentów rozliczeniowych przypadku kotłów których pierwsze uruchomienie w miejscu użytkowania nastąpi po 30 kwietnia 2018 r. będą musiały posiadać certyfikat klasy 5 oraz certyfikat „Ekoprojektu”.

Nowe kotły nieposiadające certyfikatu klasy 5 oraz certyfikatu "Ekoprojektu" nie będą spełniały wymagań koniecznych do otrzymania dotacji!!!

Certyfikat klasy 5 – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 5000 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Certyfikat „Ekoprojektu” – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 209/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Z pełną treścią ww. uchwały można zapoznać się na stronie http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2017/4549/

Nie będzie można również spalać paliw najgorszej jakości, czyli: w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji, m.in. dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia.

Wydział Gospodarki Komunalnej
autor: Karolina Gawot,

  • data: 2018-04-19
  • Grafika ilustrująca działanie smogu

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery