Program "Czyste Powietrze"

Podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”

21 października br. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Nabór jest przygotowany z myślą o właścicielach budynków jednorodzinnych z niższymi dochodami. Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
    1. 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    2. 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 Aby dostać wyższą dotację na wymianę kotła i termomodernizację domu, trzeba posiadać zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji.  O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania. Osoby zamieszkałe w mieście Rawa Mazowiecka powinny kierować żądania do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na wzorze, który jest załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. Wzór żądania oraz rozporządzenie są umieszczone poniżej.

Ponadto, roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pozostali beneficjenci programu „Czyste Powietrze”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania(część pierwsza programu). Ponadto dla wszystkich - w rozliczeniu PIT - dostępna jest ulga termomodernizacyjna.                                                                              
      

                                                       
                                      

 

  • data: 2020-11-06
  • Logotyp Programu Czyste Powietrze
  • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery