Decyzja środowiskowa firmy LOGIS S.A.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

zawiadamia Strony:

o wydaniu w dniu 26.11.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem z dnia 28.01.2019r. złożonym przez firmę Logis S. A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej 96-200 przy ul. Mszczonowskiej 36 za pośrednictwem pełnomocnika Pani Katarzyny Wrzesińskiej z firmy Ekolab Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy 62-006 przy ul. Południowej 5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zespół hal magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z układem komunikacji wewnątrzzakładowej oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi” planowanego do realizacji na działkach nr: 763/2 część 763/4, 763/5, 763/6, 494/6, 494/7, 764/2, 764/3, 764/7, 764/12, 764/13, 764/14, 764/15, 764/16, 764/17, 764/18, 764/19, 764/20, 764/21, 764/22, 764/23, 764/24, 764/25, 764/26, 764/27, 764/28, 764/29, 764/30, 764/31 – Konopnica oraz 149/8, 149/9, 149/15, 149/16, 149/17, 149/18, 149/19, 149/20, 149/21, 149/22, 149/24, 149/25, 149/28, 707 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka.

Pouczenie

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję poprzez umieszczenie na niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Wydział Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pok. nr 18, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 .

  • autor: Karolina Gawot , data: 2019-11-29

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery