Różne

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” - edycja trzecia

Instrumenty dla właścicieli budynków

Konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” jest jednym z instrumentów finansowych, które zostały uruchomione w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Jest on skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji. Zarządzeniem nr 4/2022 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli z dnia 19 stycznia 2022 r. została ogłoszona trzecia edycja konkursu.

Warunki konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. wykonać prace remontowe wszystkich elewacji znajdujących się w pierzei ulicy lub placu;
 • w terminie od 1 do 31 października 2022 r. złożyć zgłoszenie konkursowe w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 


Zgłoszenia dokonuje się za pomocą karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 
do regulaminu. Do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • dokumentację fotograficzną elewacji budynku sprzed remontu oraz po wykonaniu prac;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zakończenie prac;
 • oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu konkursu;
 • stosowne upoważnienie w sytuacji, w której zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zostało podpisane przez osoby reprezentujące uczestnika konkursu.

Po dokonaniu zgłoszeń, komisja konkursowa dokona ich oceny w IV kwartale 2022 r. Pula nagród w konkursie wynosi 61 000 zł brutto. Przewidziane są następujące nagrody:

 • nagroda za 1 miejsce - 15 000 zł;
 • nagroda za 2 miejsce - 12 000 zł;
 • nagroda za 3 miejsce - 10 000 zł;
 • nagroda wyróżnienia przyznawana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla maksymalnie 3 budynków - po 8 000 zł na budynek.


Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl

Ważne informacje

W celu zgłoszenia budynku do konkursu, wymagane jest uwzględnienie przy realizacji prac kolorystyki elewacji oraz cokołów, która została wskazana w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu.

Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy w ramach prac remontowych dodatkowo chcieliby przeprowadzić termomodernizację, mogą skorzystać  z dofinansowania na prace termomodernizacyjne w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9  w budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4 lub pod numerem telefonu 46 814 47 11 wew.130.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie.

 

 • data: 2022-01-28

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery