Gospodarka

Rawa Mazowiecka jest małym miastem na Mazowszu, położonym w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, dobrze skomunikowanym z Warszawą (droga S8) i Łodzią (DK nr 72). Rawa, przez ostatnie 30 lat borykała się z różnymi problemami: bezrobocia, upadających zakładów – głównych pracodawców w regionie, koniecznością szukania nowych rozwiązań ekonomicznych i gospodarczych, brakiem rozwiniętej infrastruktury sieciowej, zaniedbanej i niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury szkolnej, rekreacyjnej, zaniedbanych i chaotycznych przestrzeni publicznych. Wyzwań nie brakowało i nie brakuje nadal, ale minione 3 dekady zostały dobrze wykorzystane, a obrana strategia działań przynosi zauważalne i pozytywne efekty.

Miasto dzisiaj

Rawa obecnie wyróżnia się na tle miast z grupy porównawczej silnie rozwiniętą infrastrukturą sieciową i wysokim stopniem skanalizowania (87,6%) i zwodociągowania (92,5%) miasta. Do tego dochodzą przeprowadzone inwestycje w oczyszczalnię ścieków, stacje uzdatniania wody, wymianę miejskich systemów ciepłowniczych z węglowych na gazowe. Równolegle więc z dbałością o wygodę i standard życia mieszkańców idzie w parze troska o środowisko. Realizujemy program rewitalizacji miasta, koncentrujący się na najcenniejszym historycznie i kulturowo obszarze miasta.

Tradycje gospodarcze

Kilka dekad wstecz na terenie Rawy działało kilka dużych zakładów produkujących wyroby znane w całej Polsce. Do grona głównych pracodawców zaliczały się m.in. zakłady mięsne RAWA słynące ze smacznych i wysokiej jakości wędlin, reprezentujący przemysł lekki zakład Próchnika oraz fabryka narzędzi pomiarowych Rafan i jej żyletki Rawa Lux, cieszące się zasłużoną renomą wśród mężczyzn.
Transformacja ustrojowa i gospodarcza z lat 90. XX w. istotnie zmieniła rawski rynek pracy i sytuację przedsiębiorstw. Dziś, żadna ze wspomnianych firm nie istnieje, co nie znaczy, że tradycje gospodarcze nie są kontynuowane. Powstały nowe inicjatywy, częściowo bazujące na wiedzy i kapitale pracowniczym zlikwidowanych przedsiębiorstw, ale odpowiadające aktualnym warunkom rynkowym. 

Wiodące branże

W Rawie działają firmy reprezentujące branżę mięsną, maszynową i odzieżową, kontynuujące tradycje gospodarcze. Do tego dochodzą zupełnie nowe sektory działalności (materiały budowlane, metalurgia, wyroby medyczne). Co więcej, niektóre z firm z powodzeniem wdrażają do produkcji swoje opatentowane, innowacyjne produkty, podbijając zagraniczne rynki. Obserwujemy także, jak nasze firmy dbają o środowisko, zmieniając np. swój park maszynowy i technologię na przyjazne naturze.
Ze względu na lokalizację i dobre skomunikowanie Rawy z aglomeracjami centralnej Polski, dobrze rozwija się też branża logistyczna. 

Perspektywy i potencjał

Ze względu na kwalifikacje i dostępność kadry, nadal mogą rozwijać się tradycyjne dla Rawy branże. Dostrzegamy również potencjał dla gałęzi przetwórstwa spożywczego, opartej na owocach i warzywach. W ich uprawie specjalizuje się wiele gospodarstw w powiecie rawskim, istnieje więc łatwość w pozyskaniu surowca. Z kolei stawiająca na jakość i innowacje firma produkująca sprzęt medyczny wytyczna nowy, oparty na wiedzy i zaawansowanych rozwiązaniach kierunek rozwoju miasta. 

Dzięki zmianie profili kształcenia w rawskich szkołach średnich i dostosowaniu ich w ostatnich latach do wymogów rynkowych, otwiera się możliwość rozwoju i lokowania w Rawie firm z branży mechanicznej, mechatronicznej, a także z sektora bazującego na automatyce i robotyce. 

W oparciu o prowadzoną rewitalizację centrum miasta, której efektem jest wyeksponowanie wartości kulturowych Rawy oraz wzmocnienie i nadanie nowych funkcji historycznej części miasta, szansę na rozwój ma gałąź turystyczna. Z jednej strony może ona wykorzystywać walory zabytkowe, tradycję ludową miasta i regionu, zabytkową Rogowską Kolej Wąskotorową oraz odkrycia archeologiczne dokonane w trakcie robót rewitalizacyjnych, a z drugiej strony - potencjał zalewu Tatar i otaczającej go bogatej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (Aquarium Centrum Fit Rawa, hala sportowa, korty tenisowe).

Banery

Kalendarium

Banery