Program Ograniczania Niskiej Emisji

images

pobrane

Uczestnicy Programu Ograniczania Niskiej Emisji - PONE - zgodnie z warunkami WFOŚiGW w Łodzi termin wykonania i rozliczenia inwestycji dofinansowanych z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) upływa 28 września 2018 r.

Dlatego też wszyscy Państwo, objęci tym Programem proszeni o niezwłoczne składanie wniosków o zawarcie umów na udzielenie dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami do dnia 20 kwietnia 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

Do wniosku proszę dołączyć dokumenty niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy, a mianowicie:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub jej części (wynikający w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego), a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej dokument stanowiący o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przez każdego członka wspólnoty w odniesieniu do lokalu wchodzącego w skład określonej nieruchomości, oraz uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zgody na wymianę źródła ciepła,
  • zgodę współwłaściciela budynku/lokalu na realizację prac (wzór w załączeniu),
  • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy potwierdzone notarialnie albo inny dokument wykazujący prawidłową reprezentację wnioskodawcy np. KRS,
  • dokumentację fotograficzną starego źródła ciepła,

Formularze wniosku dostępne są w wersji papierowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 4 (pok. 18) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta www.rawamazowiecka.pl

W przypadku Państwa rezygnacji z tego dofinansowania prosimy o pisemną informację o odstąpieniu od uczestnictwa w Programie Ograniczania Niskiej Emisji, co pozwoli na skorzystanie z tych dotacji mieszkańcom Rawy Mazowieckiej, którzy oczekują na tzw. liście rezerwowej.

Brak informacji z Państwa strony do 20 kwietnia 2018 r. skutkować będzie wykreśleniem Państwa z Programu, a zwolnione w ten sposób środki zostaną przekazane innym wnioskodawcom.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej telefonicznie - nr tel. 46 814 34 57, elektronicznie – wgk@rawamazowiecka.pl bądź osobiście pod adresem Pl. Piłsudskiego 4.

Osoby do kontaktu:

  • Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału – pokój nr 16,
  • Ewelina Witek – Podinspektor – pokój nr 18.
  • autor: Karolina Gawot, data: 2018-04-09

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery