Aktualne konkursy

Konkurs na Granty Interwencyjne

Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Czuwamy! Pamiętamy!

Celem programu jest wsparcie lokalnych organizacji, instytucji kultury, samorządów, parafii w renowacji miejsc pamięci ważnych dla lokalnych społeczności.

Na Dobry Początek!

Celem Konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz  doskonalenie warsztatu pracy edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Moja Mała Ojczyzna

Celem programu jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budodowania dobra wspólnego oraz innowacyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej pod względem poprawy estetyki i funkcjonalności. Organizatorem Konkursu grantowego jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2023

Celem Konkursu, organizowanego przez Fundację PZU, jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych  oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki nad niepełnosprawnymi oraz aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych na obszarach wiejskich i w miastach do 30 tys. mieszkańców. 

Trzeci otwarty konkurs ofert pt. "Kulturalnie regionalnie"

Celem trzeciego otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego,  jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim.

Dotacje mFundacji w nowej odsłonie

Dotacje mBanku to całoroczny program, w którym można uzyskać dofinansowanie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu. Od października 2022 do września 2023 mFundacja przyznawać będzie dotacje na projekty, które łączą edukację matematyczną z ekologią.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PP dla PES)  na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów (PES), poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka ma  ponadto zapewnić wsparcie dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID-19.

Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

Fundacja PZU przyznaje dotacje pozakonkursowe na projekty zgodne z jej strategicznymi celami statutowymi oraz z zasadami regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

Wsparcie Fundacji PGE

Celem Fundacji PGE jest wspieranie działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. Prowadzone działania społeczne nastawione są w przede wszystkim na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych.

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, jak również działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Celem fundacji jest także propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach. 

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Podmioty posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” . W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”.

Banery

Kalendarium

Banery