Aktualne konkursy

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną. W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
  • upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
  • kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
  • ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji Polonii i Polaków za granicą;
 2. rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;
 3. wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;
 4. wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 5. wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Ważne informacje

Nabór jest ciągły.
Wnioskodawca powinien złożyć wniosek za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej www.pfn.org.pl w zakładce „złóż wniosek”. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu wniosków.
Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony  minimum 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu

 • data: 2021-02-04

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery