Różne

„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2022

Celem Konkursu, organizowanego przez Fundację PZU, jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców. Wsparcie  przeznaczone jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Wsparcie Fundacji PGE

Celem Fundacji PGE jest wspieranie działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. Prowadzone działania społeczne nastawione są w przede wszystkim na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5

Instytucją Zarządzającą Programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskich.

Zostańmy w kontakcie! 4×3 – prosta sprawa

Głównym celem projektu wspieranego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży jest podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów  młodzieży bez konieczności przekraczania granic.

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, jak również działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Celem fundacji jest także propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach. 

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Podmioty posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” . W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”.

Banery

Kalendarium

Banery