Różne

Europejski Korpus Solidarności 2021-2027

Europejski Korpus Solidarności (EKS) jest programem dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą zaangażować się w działania solidarnościowe w różnych obszarach – pomoc pokrzywdzonym, działania na rzecz zdrowia i środowiska czy pomoc humanitarna w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się, zdobycia doświadczenia jak również rozwinięcia nowych umiejętności.

Nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do aplikacji w Priorytecie 5 PROO w edycji na rok 2021. Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, jak również działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Celem fundacji jest także propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach. 

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Podmioty posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” . W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”.

Banery

Kalendarium

Banery