Różne

Pomoc To Moc

Organizatorem Akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc” jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Celem akcji  jest wspieranie inicjatyw służących ochronie zdrowia oraz poprawie bezpieczeństwa.

30 grantów na 30 lat bp w Polsce

Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych. Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia, recycling. Istotne jest, aby projekty startujące w konkursie inicjowały realne, długoterminowe działania na rzecz zrównoważonego korzystania z energii i wody oraz zarządzania recyklingiem.

V tura naboru zgłoszeń do Inkubatora „Generator Dostępności”

Organizatorzy naboru poszukują nowych rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. 

Zostańmy w kontakcie! 4×3 – prosta sprawa

Głównym celem projektu wspieranego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży jest podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów  młodzieży bez konieczności przekraczania granic.

Europejski Korpus Solidarności 2021-2027

Europejski Korpus Solidarności (EKS) jest programem dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą zaangażować się w działania solidarnościowe w różnych obszarach – pomoc pokrzywdzonym, działania na rzecz zdrowia i środowiska czy pomoc humanitarna w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się, zdobycia doświadczenia jak również rozwinięcia nowych umiejętności.

Nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do aplikacji w Priorytecie 5 PROO w edycji na rok 2021. Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, jak również działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Celem fundacji jest także propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach. 

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Podmioty posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” . W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”.

Banery

Kalendarium

Banery