CEEB

Pozostały dwa miesiące na złożenie deklaracji źródeł ciepła

W wyniku nowelizacji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 13 stycznia 2021 r. począwszy od 1 lipca 2021 r. każdy z właścicieli budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych ma obowiązek złożenia deklaracji odnośnie źródeł ciepła.

Przypominamy, że:

  • dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.,
  • dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten to dwa tygodnie od jego uruchomienia.

Poniżej prezentujemy pytania najczęściej zadawane przez mieszkańców naszego miasta. Pod pytaniami przedstawiamy odpowiedzi na te pytania.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - pytania i odpowiedzi

Pytanie 1
Dom należy np. do córki, która mieszka za granicą. Jako kto deklarację ma wypełnić osoba, która faktycznie tam mieszka? Jako zarządca?
Odpowiedź
Osoba, która faktycznie zamieszkuje w lokalu składa deklarację tylko wtedy, kiedy jest właścicielem albo zarządcą tej nieruchomości, albo posiada stosowne pełnomocnictwo udzielone przez te osoby. Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel lub zarządca budynku/lokalu.

Pytanie 2
W jednym budynku pod tym samym adresem mieszkają dwie rodziny, każda z rodzin ma własne źródło ciepła. Jak złożyć deklarację? Nie ma numerów mieszkań, a adres budynku jest taki sam dla obydwu rodzin?
Odpowiedź
Każdy z właścicieli składa odrębną deklarację dotyczącą swojego źródła ciepła.

Pytanie 3
Jak powinna być złożona deklaracja, gdy jest budynek wielorodzinny i w każdym lokalu jest indywidualne źródło ogrzewania, a jest jeden właściciel całego budynku? Czy można jedną deklarację złożyć dla wszystkich mieszkań?
Odpowiedź
Można złożyć jedną deklarację dla wszystkich mieszkań. Powinien ją złożyć właściciel budynku uwzględniając wszystkie źródła ciepła znajdujące się we wszystkich lokalach w tym budynku.

Pytanie 4
Czy w deklaracji należy ujmować kominki, które nie są użytkowane, albo są użytkowane rekreacyjnie?
Odpowiedź
Tak, ponieważ zgłoszeniu podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw uwzględnione w deklaracji, nawet jeżeli nie jest aktualnie eksploatowane lub jest eksploatowane tylko rekreacyjnie.

Pytanie 5
Jeśli zarządca złoży deklarację, to czy mieszkaniec bloku musi składać deklarację jeśli posiada bojler elektryczny/ kocioł gazowy?
Odpowiedź
Obowiązek składania deklaracji dotyczy właściciela lub zarządcy budynku. Generalnie, w budynku wielorodzinnym, zarządca składa informacje dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw. Jeżeli posiada wiedzę, może złożyć również deklaracje w zakresie indywidualnych źródeł ciepła, w tym bojlera/kotła gazowego, o którym mowa w pytaniu. Jednakże w sytuacji, w której właściciel lokalu w budynku wielorodzinnym posiada indywidualne źródło ciepła i nie jest pewien, czy zarządca uwzględnił w złożonej deklaracji jego źródło ciepła, to również właściciel przedmiotowego lokalu powinien złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła w jego lokalu.

Pytanie 6
Jak rozwiać wątpliwość dotyczące klasy kotła?
Odpowiedź
Tę informację możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, znajdującej się zazwyczaj z boku pieca. Jeżeli na tabliczce znamionowej urządzenia brakuje informacji na temat jego klasy, należy wypełnić poz. 01 w rubryce B02 „Poniżej klasy 3 lub brak informacji”.

Pytanie 7
Jak postępować w przypadku gdy właściciel budynku jednocześnie w nim mieszka i prowadzi działalność gospodarczą (sklepy, usługi), posiada przy tym jedno źródło ciepła. Którą deklarację taki właściciel ma wypełnić? A czy B?
Odpowiedź
W przypadku budynków, pełniących funkcję mieszkaniową, właściciel budynku powinien wypełnić deklarację A. Fakt dodatkowego prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienia bowiem charakteru tego budynku. Istotnym pozostaje przy tym fakt posiadania wspólnych źródeł ogrzewania dla całego budynku, ogrzewających część mieszkalną oraz lokale usługowe. Sytuacja ta może zmienić się, gdy np. lokal usługowy będzie posiadał dodatkowe, indywidualne źródło ogrzewania służące na potrzeby wyłącznie tego lokalu. Wówczas, zgodnie z rubryką C01 z Deklaracji A, należy wypełnić dodatkowo deklarację B dla tego konkretnego lokalu, wskazując to dodatkowe źródło, które nie zostało uwzględnione w Deklaracji A.

Pytanie 8
Kto składa deklarację w przypadku braku uregulowania sytuacji prawnej budynku?
Odpowiedź
W przypadku budynków, w których brak jest uregulowanej sytuacji prawnej (np. brak właściciela budynku, niezakończone postępowanie spadkowe, itd.) - nie ma jednocześnie zobowiązanego do złożenia deklaracji. Informacje na temat źródeł zainstalowanych w takich budynkach/lokalach zostaną uzupełnione na późniejszym etapie np. podczas przeglądów kominiarskich czy kontroli środowiskowych.

Pytanie 9
Wynajmuję mieszkanie w budynku wielorodzinnym, czy muszę złożyć deklarację?
Odpowiedź
Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu.

Pytanie 10
Czy właściciele/zarządcy budynków letniskowych również mają obowiązek składania deklaracji?
Odpowiedź
Tak, właściciele/zarządcy budynków letniskowych również mają obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła, jeżeli w tych budynkach znajduje się indywidualne źródło ciepła. W takiej sytuacji należy złożyć deklarację B i zaznaczyć w niej pozycję „Pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione”.  Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to także istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Jeśli powyższe pytania i odpowiedzi nie rozwiewają wszystkich Państwa wątpliwości zachęcamy dodatkowo do zapoznania się z odpowiedziami na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub kontakt z Urzędem Miasta, tel. 46 814 47 11, wew. 141.

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery