rok 2022

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2022 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 roku Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z podziałem na obszar rewitalizacji i pozostały teren stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Wzór pełnomocnictwa do głosowania za osobę niepełnosprawną stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Zapraszamy do głosowania w dniach 22 listopada – 6 grudnia 2021 roku.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Rawy Mazowieckiej. Głosować może każdy mieszkaniec, który w dniu głosowania ma ukończone 13 lat. Mieszkaniec może głosować tylko raz. Mieszkaniec może oddać maksymalnie 5 głosów, zarówno w kategorii projekt w obszarze rewitalizacji jak i w kategorii projekt na pozostałym obszarze miasta, wskazując tym samym maksymalnie pięć wybranych przez siebie projektów.

Głosowanie

- mailowo pod adresem: um@rawamazowiecka.pl jako temat wiadomości wpisując Budżet Obywatelski, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów;
- w formie papierowego głosu złożonego do urny ustawionej w Urzędzie Miasta pl. Piłsudskiego 5. 
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem: Budżet Obywatelski.


Głosy traktuje się jako nieważne, jeśli:
- karta do głosowania jest wypełniona nieczytelnie;
- na podstawie danych zawartych w karcie do głosowania niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego;
- oddano głosy na więcej niż 5 projektów; 
- mieszkaniec oddał więcej niż jedną kartę do głosowania.
Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu.
W projekcie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka mogą być uwzględnione te projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które uzyskały największą liczbę głosów, 
aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku budżetowym, przy czym minimalna liczba głosów uzyskanych w trakcie - głosowania przez projekt rekomendowany do realizacji nie może być mniejsza niż 20.
Jeżeli wartość zakwalifikowanych projektów na dany rok, w danej grupie zadań, nie przekroczy wysokości środków finansowych zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz może odstąpić od przeprowadzenia głosowania, w danej grupie 
zadań.

Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do Budżetu Miasta na 2022 rok – od dnia 7 grudnia 2021 roku do dnia 15 grudnia 2021 roku.

O wynikach głosowania oraz projektach wybranych przez mieszkańców do realizacji w roku 2022 poinformujemy do dnia 15 grudnia 2021 roku.

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery