rok 2023

Budżet Obywatelski na 2023 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych Miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2023  w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Kampania promocyjna – od dnia 16 września 2022 roku do dnia 29 września 2022 roku;
Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego – od dnia 30 września 2022 roku do dnia 14 października 2022 roku;
Analiza (weryfikacja) projektów pod względem formalno-prawnym i merytorycznym – od dnia 17 października 2022 roku do dnia 19 października 2022 roku;
Ogłoszenie wyników analizy(weryfikacji) projektów pozytywnie oraz negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniami – od dnia 27 października 2022 roku do dnia      28 października 2022 roku;
Rozpatrzenie ewentualnych odwołań w sprawie projektów odrzuconych  - od dnia 7 listopada 2022 roku do dnia 10 listopada 2022 roku;
Akceptacja listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego i jej ogłoszenie – od dnia 14 listopada 2022 roku do dnia 17 listopada 2022 roku;
Głosowanie listy projektów – od dniach 21 listopada 2022 roku do dnia 6 grudnia 2022 roku;
Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do Budżetu Obywatelskiego – od dnia 7 grudnia 2022 roku do dnia 16 grudnia 2022 roku.

Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Rawy Mazowieckiej. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów. Głosować może każdy mieszkaniec, który w dniu głosowania ma ukończone 13 lat. Mieszkaniec może oddać maksymalnie 5 głosów, zarówno w kategorii projekt w obszarze rewitalizacji jak i w kategorii projekt na pozostałym obszarze miasta, wskazując tym samym maksymalnie pięć wybranych przez siebie projektów.

Zgłaszane zadania do budżetu obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
- zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),
- nie dopuszcza się realizacji projektów inwestycyjnych, które są planowane na gruntach nienależących do zasobów nieruchomości miasta, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej oraz terenów osiedli wielomieszkaniowych, po uzyskaniu zgody tegoż użytkownika wieczystego na realizację projektu na okres minimum 5 lat, ze względu na trwałość projektu;
- ogólnodostępne czyli bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta;
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.
Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta  i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 8 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.
Zgłoszeń dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub  w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.
Wniosek musi zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Wnioski składane mogą być:
- w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
- w formie papierowej, złożone w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka  lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5,  96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.
Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę zadań do Budżetu Obywatelskiego.
Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „Komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem  możliwości jego realizacji.

Zasady podziału środków:
Ogólna suma środków proponowanych do przeznaczenia na realizację zadań na daną edycję Budżetu Obywatelskiego, zostanie podzielona na dwie grupy:
- na obszarze rewitalizacji,  
- na pozostałym obszarze miasta.  

Kwoty zostaną podzielone przy udziale procentowym w stosunku do całej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski:
- na obszarze rewitalizacji - 25 % ,
- pozostałe zadania – 75 % .

Kryteria podziału środków w każdym z obszarów: 
- zadania inwestycyjne czyli budowy, modernizacje lub remonty elementów infrastruktury miejskiej, przy czym teren, na którym będzie realizowana inwestycja, musi stanowić mienie miasta nieobciążone na rzecz osób trzecich – 70%; 
- zadania pozostałe czyli wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, odbywających się na terenie miasta – 30%.
- koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 70% kwoty przeznaczonej na realizacje zadań danej kategorii.
- koszt zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym nie może przekroczyć 20% wartości zadania. Organizacja społeczna może być beneficjentem jednego projektu w danej edycji budżetu obywatelskiego.

Zadania, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną grupę zostaną wpisane jako propozycja do realizacji w ramach środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na przyszły rok budżetowy. 


Weryfikacja zgłoszonych wniosków i głosowanie nad zadaniami
Weryfikacji dokonuje Zespół ds. weryfikacji wniosków po zapoznaniu się z oceną merytoryczną wydziałów. Głosowanie odbywa się na formularzu udostępnionym wraz z listą zadań, dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym w harmonogramie. Minimalna liczba głosów uzyskanych w trakcie głosowania przez projekt rekomendowany do realizacji nie może być mniejsza niż 20.

Głosowanie
- drogą elektroniczną na stronie www.rawamazowiecka.pl, załączając skan głosu z własnoręcznym podpisem;
- w formie papierowego głosu złożonego do urny ustawionej w Urzędzie Miasta
Osoba głosująca ma prawo głosować maksymalnie na pięć projektów realizowanych zarówno na  „obszarze rewitalizacji” jak i na „pozostałym obszarze miasta”. Głosować może każdy mieszkaniec, który w dniu głosowania ma ukończone 13 lat.

Głosy traktuje się jako nieważne, jeśli:
- karta do głosowania jest wypełniona nieczytelnie;
-  na podstawie danych zawartych w karcie do głosowania niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego;
- w polach przeznaczonych do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi; 
- oddano głosy na więcej niż 5 projektów.
Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu ds. weryfikacji wniosków.
Jeżeli wartość zakwalifikowanych projektów na dany rok, w danej grupie zadań, nie przekroczy wysokości środków finansowych zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka może odstąpić od przeprowadzenia głosowania, w danej grupie zadań.

ZARZĄDZENIE NR 83/2022 BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka na 2023 rok oraz ustalenia harmonogramu prac nad tym budżetem.

UCHWAŁA NR XXVIII/247/21 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien zawierać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery