Wydział Finansów i Analiz

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP 835-157-91-13

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Oddział  nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Al. Konstytucji 3 Maja 9a

                     
Numery  rachunków:

24 9291 0001 0054 2395 2000 0010          

dotyczy podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportu, czynszu dzierżawnego , użytkowania  wieczystego, zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej.

04 9291 0001 0054 2395 2000 0370

dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

87 9291 0001 0054 2395 2000 0040

dotyczy vadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, kaucji

 

 e-mail: finanse@rawamazowiecka.pl

 

Wydział Finansów i Analiz

Z-ca Skarbnika Dorota Zakonnik
Z-ca Naczelnika Wydziału Agnieszka Strach
Inspektor Agnieszka Czech
Inspektor Monika Krawczyk

Podinspektor Joanna Kieszek

Młodszy referent Andżelina Szcześniak
Inspektor Ewelina Stanisławek
Inspektor Jolanta Kwaczyńska
Inspektor Bożena Walewska
Podinspektor Iwona Szewczyk

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansów i Analiz należy:

 1. monitorowanie wykonania budżetu,
 2. okresowa analiza wykonania planów finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta i urzędu,
 4. prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Miasta i urzędu,
 5. prowadzenie obsługi rachunków bankowych wydzielonych na potrzeby realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków UE oraz innych wymaganych przez inne instytucje dotujące,
 6. koordynowanie przepływu informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych budżetu i urzędu między komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi,
 7. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego,
 8. prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie udzielania ulg w zapłacie podatku,
 9. prowadzenie ewidencji księgowej pozostałych podatków i opłat oraz ich windykacja,
 10. prowadzenie kontroli podatkowej,
 11. prowadzenie rachuby płac oraz spraw związanych z naliczaniem i wypłatą z tytułu wynagrodzeń umów zleceń oraz umów o dzieło,
 12. obsługa kasowa urzędu,
 13. prowadzenie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Miasta,
 14. prowadzenie ksiąg rachunkowych - ewidencja syntetyczna składników majątku,
 15. weryfikacja mienia urzędu do ubezpieczenia,
 16. współpraca z bankami, ZUS, US, RIO i innymi instytucjami,
 17. przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu akcyzy za olej napędowy zakupiony przez rolników do produkcji rolnej,
 18. kontrola finansowa dotacji finansowych udzielonych z budżetu Miasta,
 19. współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie rozliczania dotacji otrzymanych przez Miasto Rawa Mazowiecka,
 20. wdrażanie procedur wynikających z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw,
 21. prowadzenie rozliczeń związanych z przystąpieniem pracowników Urzędu do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

 

 

 • autor: Agnieszka Strach, data: 2020-12-15

Deklaracja dla osób prawnych na podatek rolny

Banery

Kalendarium

Banery