Programy senioralne

Program „Opieka 75+” na rok 2024  

 Program „Opieka 75+” na rok 2024 stanowi możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2024 w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach programu wsparcia finansowego dla gmin udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji celowej z budżetu państwa nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji zadania.

W ramach edycji 2024 programu „Opieka 75+” Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało dotację w wysokości 55.500 zł.

Celem programu „Opieka75+” jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenach gmin do 60 tys. mieszkańców.

Wsparciem można objąć osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług. 

Rusza kolejna edycja programu wieloletniego Senior +

Zadanie publiczne "Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"" 
jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.
Edycja 2024

Wartość dofinansowania: 109.440 zł
Całkowity koszt: 218.880 zł

Celem realizacji zadania jest zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej w 2024 roku, zapewniającego uczestnikom podstawowe usługi w tym pomocy w czynnościach dnia codziennego, jednego posiłku gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów w ramach 8-godzinnej oferty w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) poprzez udostępnienie 30 miejsc dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych lub wymagających niewielkiej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych.

 

Banery

Kalendarium

Banery