udzielanie informacji adresowej

Udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Pesel

Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Pesel następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku. Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości 31 zł oraz dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych. Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych należy wnieść na nr rachunku: 51 9291 0001 0054 2395 2000 0300.  W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty od złożenia pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Banery

Kalendarium

Banery