Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka, 30.01.2018r.

Nasz znak:GK.6220.8.2017.5                                   

                                                                         

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz  spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1257) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

zawiadamia Strony

 

- o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka znak:GK.6220.4.2012 z dnia 20.08.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „budowie stacji paliw z pawilonem, wiatą nad dystrybutorami, dwóch podziemnych zbiorników paliw z instalacją technologiczną, podziemnego zbiornika LPG z instalacją technologiczną, dwóch wieloproduktowych dwustronnych dystrybutorów paliw, dystrybutora gazu LPG, nawierzchni utwardzonych wraz z oświetleniem sieci, instalacji zewnętrznych i przyłączy wod.-kan., zasilania energetycznego i teletechnicznego, drogi dojazdowej, parkingów, pylonu informacyjnego przy ul. Mszczonowskiej i ul. Białej na działkach o nr ewid. 241/10, 241/9, 241/11, 230/1, 230/2, 240/3, 242/3 obręb 2 w Rawie Mazowieckiej” w zakresie „budowy stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 241/10 obręb 2 położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej i Białej”  na wniosek firmy „HYDROCHEM” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Górna 1, 26-803 Promna w imieniu której działa pełnomocnik Pani Lidia Sado

- o wezwaniu pełnomocnika Inwestora Panią Lidię Sado do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka znak:GK.6220.4.2012 z dnia 20.08.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie „budowy stacji paliw płynnych i gazowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 241/10 obręb 2 położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej i Białej”

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74  ust. 3 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie pisemnie w biurze podawczym tutejszego Urzędu (Plac Piłsudskiego 5 w Rawie Mazowieckiej) w godzinach pracy Urzędu.

  • autor: Dagmara Rykaczewska, data: 2018-01-31

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery