Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Data: 22.10.2020-05.11.2020r.

Znak sprawy: GK.6220.11.2020                                            

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamia strony, że:

1. Na wniosek firmy FMR LISICKI Janusz Lisicki z siedzibą przy ul. Wałowskiej 2 w Rawie Mazowieckiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego zakładu FMR LISICKI Janusz Lisicki  zlokalizowanego przy ul. Wałowskiej 2 w Rawie Mazowieckiej”, powiat rawski, województwo łódzkie, położonego na działkach nr ew. 347, 346 obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka.

2. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Urząd Miasta Rawa Mazowiecka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Staristy Rawskiego w Rawie Mazowieckiej o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta w godzinach urzędowania 8:00-16:00 (poniedziałek-czwartek) oraz 8:00-15:00 (piątek), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres um@rawamazowiecka.pl

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

  • data: 2020-10-22

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery