Gospodarka odpadami

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy mieszkaniec który zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musi dopełnić formalności prawno - urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym, odrębnym organom zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji. Obowiązki te wynikają z dwóch różnych aktów prawnych:

- zgłoszenie budowy z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, kierowane jest do Starosty Rawskiego,

- zgłoszenie eksploatacji z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska zwane dalej (p.o.ś.) – kierowane jest do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Po sformalizowaniu budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym, jej posiadacz ma obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miasta. W myśl art. 152 ust. 1. p.o.ś instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (a do takich instalacji zaliczana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska czyli Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w zakładce: Wykaz spraw - druki do pobrania, bądź w siedzibie tutejszego Urzędu w Wydziale Gospodarki Komunalnej pok. nr 15. Do rozpoczęcia korzystania z  przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnia, która jest już eksploatowana powinna zostać zgłoszona do Burmistrza Miasta w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem.

Niezgłoszenie informacji dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć:

 1. osobiście do biura podawczego w budynku Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub
 2. listownie na adres Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, lub
 3. jako załącznik do wiadomości za pośrednictwem platformy ePUAP,

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. kopię certyfikatu, atestu lub aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu);
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej - oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego;
 3. oryginał pełnomocnictwa, jeśli w imieniu wnioskodawcy zgłoszenia dokonuje wyznaczony przedstawiciel;
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik.

 

Czym jest gospodarka odpadami i dlaczego  odgrywa tak ważną rolę? 

Gospodarka odpadami to jeden z kluczowych sektorów dla współczesnej cywilizacji i jakości naszego życia. Wielu z nas postrzega odpady jako problem, który rozwiązujemy po wyrzuceniu „śmieci” do worka lub pojemnika. Jednak to, do jakiego koloru worka lub pojemnika je wyrzucimy, decyduje o ich dalszym losie, a tym samym o sukcesie całej gospodarki odpadami.

Gospodarka odpadami niesie ze sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi albo uznajemy je za mało istotne, niedotyczące bezpośrednio nas samych. Niemniej rozdzielając odpady w gospodarstwach domowych minimalizujemy zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Natomiast inną zaletą segregacji odpadów jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. 

Czy wiesz, że:

 • szkło nadaje się w 100% do ponownego użytku,
 • każda tona odzyskanego papieru pozwala oszczędzić nawet 4 drzewa i 1200 litrów wody,
 • plastikowa torba foliowa produkowana jest w ciągu 1 sekundy, używana jest średnio 25 minut, a rozkłada się około 400 lat,
 • puszka metalowa w całości nadaje się do recyklingu,
 • odpady ulegające biodegradacji można zmienić w kompost, który zasili Twoje rośliny,
 • odpady problemowe np.: zużyty sprzęt RTV i AGD, poremontowe, wielkogabarytowe itp. można oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK.

 

Banery

Kalendarium

Banery