Konkursy zakończone

Forum Polsko-Czeskie

Celem programu jest rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć m.in. takich zagadnień jak: tradycja niepodległościowa, obywatelska i wolnościowa Polaków i Czechów, polsko-czeska współpraca młodzieży oraz analiza osiągnięć polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Termin składania wniosków:   - 25 marca 2019

Kto może złożyć wniosek ?     
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Organizacje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
5. Spółdzielnie socjalne.
6. Szkoły wyższe.
7. Instytuty badawcze.     
Na co można uzyskać wsparcie ?     
Projekty współpracy polsko-czeskiej realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem czeskim.
Projekty zgłoszone w konkursie powinny odnosić się do następujących priorytetów:
1. Tradycja niepodległościowa, obywatelska i wolnościowa Polaków i Czechów oraz wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej.
2. Polsko-czeska współpraca młodzieży – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań.
3. Lokalne rozwiązania na globalne problemy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.
4. Polsko-czeska współpraca transgraniczna – analiza osiągnięć i doświadczeń pod kątem ich zastosowania w promocji integracji europejskiej np. w krajach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.
Preferowane są projekty:
– w których partnerzy partycypują w kosztach realizacji projektu,
– stanowiące impuls do powstania i utrzymania trwałych relacji z partnerami zagranicznymi oraz kontynuacji działań w przyszłości,
– wykorzystujące nowoczesne narzędzia komunikacji (istniejące portale, serwisy internetowe) umożliwiające skuteczne dotarcie do grup docelowych, w tym poprzez media społecznościowe.
Ze środków programu nie można finansować inicjatyw polegających tylko i wyłącznie na:
– wyjazdach wakacyjnych i turystycznych;
– refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników;
– wypłacie stypendiów.    

  • autor: Z. Karpiński, Biuro ds. Rewitalizacji, data: 2019-03-01
  • Boskovice

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery