Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – statut MRM

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – statut MRM (03.02.2023)

  Od 6 do 13 lutego br. przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta mogą przesłać uwagi i spostrzeżenia do projektu Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Uwagi należy przesłać drogą elektroniczną, na adres email: um@rawamazowiecka.pl

 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. projektu dokumentu, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych dokumentów

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta (03.02.2023)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. dokumentu.

 • -

  Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka (02.02.2023)

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) zwołuję XLVII. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 9 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

 • -

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025 - pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

 • -

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025 - pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

 • Wyniki konkursu ofert

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025 - pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery