Nabór wniosków w 2023 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 r.

 1. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 r. Dotacja ta będzie udzielana z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, po uzyskaniu dofinansowania na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z zasadami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto może złożyć 10 wniosków z Programu w trzech kategoriach wartości dofinansowania: do 150.000 zł, do 500.000 zł i do 3.500.000 zł.
 2. O dotację, o której mowa w ust. 1 mogą się ubiegać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rawa Mazowiecka, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może obejmować następujące nakłady konieczne:
 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
  w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa
  w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.
 1. Warunkiem ubiegania się o dotację, o której mowa w ust. 1 i udzielenia dotacji jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego,
  z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może być udzielona w wysokości 98% wartości inwestycji. W przypadku gdy wartość ostateczna inwestycji (po wyłonieniu Wykonawcy) będzie wyższa niż przewidywana wartość inwestycji, wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną
  a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego.
 3. Wniosek o dotację, o której mowa w ust. 1 należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do dnia 9 sierpnia 2023 r. w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marsz.
  Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, drogą pocztową na ww. adres lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres email: um@rawamazowiecka.pl. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym odręcznym pismem lub na komputerze. Wniosek  musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego dokumentu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, data wpływu (doręczenia) do siedziby ww. Urzędu drogą pocztową lub elektroniczną.
 4. Wnioski złożone w naborze będą podlegały weryfikacji. Jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów określonych w naborze, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie do 2 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do usunięcia braków, wniosek podlega odrzuceniu.
 5. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 6 nie będą rozpatrywane.
 6. O wyborze wniosków, które zostaną złożone do dofinansowania na udzielnie dotacji
  w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków decyduje poprawność złożenia wniosku oraz kolejność zgłoszeń.
 7. Rozstrzygnięcie naboru nie stanowi decyzji administracyjnej. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Przyznanie dotacji będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania na udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i po podjęciu uchwały celowej przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo poinformowania wnioskodawcy o możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, jeśli nie będzie on spełniał warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 11. Dotacja sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień udzielenia dotacji nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy bądź wykonawców. Zadanie inwestycyjne, na które zostanie udzielona dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przy czym podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w przeciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Miasto Rawa Mazowiecka promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.
 12. Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku.
 13. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się na stronie internetowej miasta Rawa Mazowiecka: rawamazowiecka.pl => Dla mieszkańca -> Urząd Miasta -> Wydział Gospodarki Terenami -> Zabytki -> Dotacje na zabytki -> Nabór wniosków w 2023 r.
 14. Dodatkowych informacji na temat naboru wniosków udziela Wydział Gospodarki Terenami w pokoju nr 19 (Plac Marsz. J. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka) lub pod numerem tel. 468144305.

Więcej informacji o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery