Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

  • ciąg logotypów: od lewej Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Miasto Rawa Mazowiecka, Unia Europejska EFRR

Projekt "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka"

Cel projektu

Bezpośrednim celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka, której wynikiem będzie wprowadzenie oraz przywrócenie na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych, związanych z funkcją usługowo-handlową.

Celem pośrednim projektu jest rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych poprzez rewitalizację w sferze społecznej, w tym kulturalnej, poprawę ładu przestrzennego obszaru zdegradowanego poprzez zagospodarowanie terenu, poprawę poziomu bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu, poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez m.in. energooszczędne oświetlenie.

Planowane efekty

Realizacja celu, wraz z projektami komplementarnymi, wpłynie na ograniczenie zjawisk związanych z problemami społecznymi, co sprzyjać będzie osiągnięciu długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych oraz zapewnieniu mieszkańcom szerokiego dostępu do usług publicznych. Cel bezpośredni zostanie osiągnięty poprzez inwestycje w sferze społecznej, w tym kulturalnej, materialno-przestrzennej, gospodarczej oraz środowiskowej.

Realizacja projektu sprzyjać więc będzie poprawie atrakcyjności społecznej i gospodarczej miasta Rawa Mazowiecka, co powinno przyczynić się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców miasta. Zakładanym efektem projektu jest bowiem wzrost udziału mieszkańców w życiu społecznym, w tym kulturalnym oraz lokowanie na zrewitalizowanym obszarze nowych przedsiębiorstw lub przeniesienie dotychczasowej działalności z innych terenów miasta do jego zabytkowego centrum. Niniejszy projekt poprzez kompleksową rewitalizację przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego będzie sprzyjało przywróceniu i nadaniu nowych funkcji społecznych i gospodarczych terenom objętym rewitalizacją.

Zakres projektu

Realizacja projektu, przewidziana na okres 2017 – 2021, obejmuje inwestycje w zakresie czterech powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie zadań:                                                                                                                                          

  1. Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej.                                                                                               
  2. Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia.                                                                                   
  3. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego.
  4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.

Wartość projektu:  28 320 004,91 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14 642 111,65 zl

Dofinansowanie z budżetu państwa: 963 506,75 zł.

  • autor: WRGPiIE, data: 2017-10-19

Banery

Kalendarium

Banery