Aktualne konkursy

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres działalności Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, jak również działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Celem Fundacji jest także propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach. 

Kto może złożyć wniosek?

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przekazuje dofinansowania w formie darowizny lub dotacji następującym podmiotom:

 1. Podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. Organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 3. Innym podmiotom realizującym projekty zgodne z celami Fundacji, w szczególności takim podmiotom jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocją i wspieraniem:

 1. Kultury jako dziedzictwa narodowego
 2. Szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych
 3. Ochrony zabytków przemysłu gazowniczego muzeów
 4. Sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży
 5. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 6. Ochrony środowiska
 7. Kultu religijnego 
 8. Dobroczynności
 9. Oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno –patriotycznych
 10. Inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

Ważne informacje

Nabór jest ciągły.
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE. Wniosek złożony w innym trybie i formie nie będzie rozpatrywany. Wzór wniosku oraz wykaz dokumentów, które  należy obligatoryjnie dołączyć do wniosku znajduje się w  Regulaminie składania wniosków i przyznawania dofinansowań Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu

 • data: 2021-02-03

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery