Nabór wniosków w 2023 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o zamiarze ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Nabór zostanie ogłoszony pod koniec lutego, natomiast wnioski będą przyjmowane w terminie do dnia 10 marca 2023 r.

Dotacje będą udzielane z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, po uzyskaniu dofinansowania na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z zasadami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto może złożyć 10 wniosków z Programu w trzech kategoriach wartości dofinansowania: do 150.000 zł, do 500.000 zł i do 3.500.000 zł. Miasto zamierza więc ubiegać się o sfinansowanie 3 własnych inwestycji, natomiast pozostałe 7 wniosków zostanie złożonych o dofinansowanie na udzielenie dotacji.

Jakie warunki należy spełnić, żeby ubiegać się o dotację, która zostanie udzielona przez Miasto Rawa Mazowiecka po uzyskaniu dofinansowania w ramach Rządowego Programu Obudowy Zabytków?

  • Trzeba posiadać tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków położonego na terenie miasta Rawa Mazowiecka;
  • Trzeba złożyć wniosek na formularzu, który dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta po ogłoszeniu naboru wniosków, w terminie do dnia 10 marca 2023 r. – we wniosku należy wskazać m.in. zakres prac (dotacja może być udzielona na nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), przewidywaną wartość inwestycji oraz przewidywany termin realizacji inwestycji ;
  • Trzeba posiadać zabezpieczenie finansowe w postaci minimum 2% wartości inwestycji wynikającej z kosztorysu, które stanowić będzie wkład własny (dotacja z Programu może być udzielona do 98% wartości inwestycji).

Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostaną złożone przez Miasto w terminie do dnia 17 marca 2023 r. Lista inwestycji objętych dofinansowaniem z Programu wraz z kwotami dofinansowania zostanie ogłoszona przez Prezesa Rady Ministrów, a następnie Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli wstępnej promesy, która będzie podstawę do pojęcia uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

W zależności od ilości złożonych wniosków oraz stanu zaawansowania realizacji inwestycji przy zabytkach, Burmistrz przedstawi również Radzie Miasta Rawa Mazowiecka propozycję inwestycji, dla których zostanie udzielona dotacja z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

Więcej informacji o naborze wniosków udziela Wydział Gospodarki Terenami, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. 468144305.

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery