Zakres działań wydziału

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta do podstawowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Inwestycji należy:

 1. w zakresie zamówień publicznych:
 • organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych na podstawie składanych przez komórki organizacyjne wniosków o wszczęcie postępowania poprzez:
 • organizowanie prac Komisji przetargowej dla danego postępowania,
 • doradztwo w sprawach zamówień, w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowanie wzorów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach prowadzonych na wniosek komórek organizacyjnych,
 • wspomaganie i konsultowanie organizowanych postępowań,
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie aktów prawnych organów Miasta dotyczących realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i wzorów formularzy,
 • prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych na podstawie planów poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie po zakończonym roku kalendarzowym sprawozdawczości dotyczącej udzielonych zamówień publicznych sporządzanych na podstawie sprawozdań poszczególnych komórek organizacyjnych miasta;

 

2. w zakresie inwestycji należy:

 • opracowywanie planów rocznych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych miasta,
 • koordynowanie i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych,
 • obsługiwanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych i remontów, przygotowanie dokumentacji formalnej związanej z zawieraniem umów na realizację inwestycji i remontów,
 • organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami,
 • dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań,
 • aktualizacja i koordynowanie realizacji zadań przyjętych w strategii rozwoju miasta,
 • prowadzenie ogółu działań w zakresie pozyskiwania inwestycyjnych funduszy zewnętrznych przy współpracy z merytorycznymi wydziałami,
 • koordynowanie wykonawstwa inwestycji komunalnych, zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie w uzgodnieniu z Wydziałem Finansów i Analiz projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem,
 • współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Terenami w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo, nadzór nad budową i modernizacją miejskich ulic, budynków i urządzeń oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

drukuj ()

Banery

Kalendarium

Banery