Działalność gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zmianami). Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej  ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane są w ramach ustalonego przez Radę Miasta limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Dla miasta Rawa Mazowiecka limit maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych wynosi:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 92;
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 92;
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu – 92.

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 105. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi: 171.

Zezwolenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Wniosek

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. numer NIP lub nr KRS,
 4. przedmiot działalności gospodarczej (kody PKD),
 5. adres punktu sprzedaży,
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).

Rodzaje zezwoleń

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Organ zezwalający wydaje zezwolenia po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

Opłaty

Opłatę za zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata w wyżej wymienionej wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa-opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)-opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu-opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych przez cały rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia), w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, opłatę za zezwolenia mogą wnosić w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży-kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży,
 2. upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku:
 • złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia,
 • dokonania opłaty w wysokościach i terminach określonych powyżej.

 W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej. 

W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w terminach podanych powyżej, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania opłaty nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% opłaty rocznej.

Zezwolenie organ zezwalający cofa w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w ustawie,
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Wszystkich informacji dotyczących udzielenia zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka udziela:

Krystyna Janowska – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4 pokój nr 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00), tel. 46 814 34 57 wewn. 141.

                 

 • autor: Karolina Gawot, data: 2018-11-07

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery