Inwestycje w realizacji

  • 23941

Przebudowa ul. Mickiewicza, ul. Miłej i ul. Warszawskiej w Rawie Mazowieckiej

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

 

Nazwa zadania gminnego: „Przebudowa ul. Mickiewicza, ul. Miłej i ul. Warszawskiej w Rawie Mazowieckiej.”

 

Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości : 1 211 409,00 zł.

Udział środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie : 1 404 945,92,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 2 616 354,92,00 zł.

Termin realizacji zadania: 31.12.2021r.

Przebudowa ulicy Mickiewicza, ul. Miłej i ul. Warszawskiej obejmuje zakresem branże: drogową, sanitarną oraz elektryczną. 

 

  • -
  • -

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej

wraz z oczyszczalnią wód deszczowych

Podmiot odpowiedzialny za realizację:  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (46) 814 21 76; rawik@rawik.pl

Koszty realizacji przedsięwzięcia oszacowano na 4.527.000 zł netto.
Inwestycja jest realizowana z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 3 801 900 zł.

Termin realizacji od 09.09.2009 do 15.12.2009r.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca – firma REMBOR Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego.

Celem realizacji zadania jest umożliwienie odbioru wód deszczowych z rozbudowywanej kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych Tatar, zabezpieczenie przez wystąpieniem lokalnych podtopień w rejonie projektowanej Pływalni Miejskiej oraz oczyszczanie wód opadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zakres zadania obejmie:

- budowę separatora lamelowego 500/5000l/s ze zintegrowanym osadnikiem,

- budowę kolektora wód deszczowych w ul. Słowackiego i ul. Dolnej tj. od wylotu nr 4 do studni nr 119 (o średnicy od 1600 mm do 800 mm i łącznej długości 905 m).

Budowany odcinek będzie miał charakter grawitacyjny i zostanie wykonany z rur typu WIPRO.

Zgodnie z planami inwestycyjnymi Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej będzie możliwe zrealizowanie kolejnych inwestycji infrastrukturalnych – w tym najbardziej oczekiwana przez mieszkańców osiedla Tatar - budowa dróg. Wszystkie podjęte działania będą miały ogromny wpływ na ochronę ekosystemu rezerwatu rzeki Rawki i tym samym kształtowały walory turystyczne regionu.

Banery

Kalendarium

Banery