PROCEDURY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PALĄCYM PAPIEROSY

  

1.     Szkoła organizuje szerokie spektrum działań profilaktycznych, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży

2.     Uczeń, u którego stwierdzono, że pali papierosy otrzymuje uwagę do dzienniczka uwag, a wychowawca powiadamia o fakcie jego rodziców.

3.     Jeżeli uczeń nadal pali paperosy, wychowawca wpisuje uwagę do dzienniczka uwag, zleca uczniowi napisanie referatu na temat szkodliwości palenia i kieruje go na rozmowę z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Wychowawca powiadamia o tym rodziców.

4.     Jeżeli sytuacja nie ulega poprawie i incydenty z paleniem papierosów nadal się zdarzają, wychowawca udziela uczniowi upomnienia, wpisanego do dzienniczka uwag i zawiadamia go, że skutkuje to zakazem uczestniczenia w dyskotekach, imprezach i wycieczkach szkolnych do odwołania. Ponadto wychowawca wzywa rodziców na rozmowę, podczas której informuje ich o dalszych etapach procedury.

5.     Jeżeli, pomimo podjętych działań, uczeń nadal pali papierosy, udziela mu się nagany dyrektora. Ponadto wzywa się rodziców na wspólną rozmowę z uczniem i pedagogiem lub psychologiem szkolnym, podczas której wskazuje się instytucje, które mogą pomóc dziecku w zwalczeniu nałogu. Można też podpisać z uczniem kontrakt, zaproponować systematyczną pomoc psychologa lub pedagoga szkolnego lub wypracować inną formę pomocy.

6.     Przy braku pozytywnych efektów podjętych działań wychowawca zwołuje zespół klasowy i po omówieniu sytuacji, wraz z pedagogiem szkolnym kieruje wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich. Powiadamia rodziców.

7.     Jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji sądu nie następuje zmiana zachowania ucznia, skutkuje to oceną naganną z zachowania.

8.     W uzasadnionych przypadkach, niektóre punkty niniejszej procedury mogą ulegać modyfikacji, np. kontrakt z uczniem można zawrzeć wcześniej; jeżeli jest to zasadne z wychowawczego punktu widzenia można też przenieść ucznia do innej klasy, ale najwcześniej, po otrzymaniu przez niego nagany dyrektora.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM WAGARUJĄCYM

 

1.     Nauczyciele na bieżąco sprawdzają obecności uczniów na wszystkich zajęciach obowiązujących na terenie szkoły.

2.     Wychowawcy na koniec każdego miesiąca zliczają frekwencję uczniów.

3.     Po opuszczeniu przez ucznia 10 godzin bez usprawiedliwienia wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą i przekazuje pisemną lub telefoniczną informację do rodziców  lub opiekunów.

4.     Po opuszczeniu przez ucznia 20 godzin bez usprawiedliwienia wychowawca kieruje ucznia na rozmowę z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w celu poznania motywów jego postępowania i próby rozwiązania jego problemów oraz przekazuje pisemną lub telefoniczną informację do rodziców lub opiekunów. Uczeń otrzymuje zakaz uczestnictwa w dyskotekach , imprezach i wycieczkach szkolnych.

5.     Po opuszczeniu przez ucznia 30 godzin bez usprawiedliwienia wychowawca wzywa rodziców na rozmowę do szkoły w celu wyjaśnienia przyczyn wagarów i podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Informuje go o dalszych etapach procedury. Informację o odbytym spotkaniu odnotowujemy w zeszycie klasowym.

6.     Jeśli podjęte działania nie przynoszą efektu i uczeń nadal wagaruje, uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły. Wychowawca ustala spotkanie ucznia, rodzica i pedagoga lub psychologa szkolnego. Na spotkaniu można zawrzeć z uczniem kontrakt, można mu zaproponować systematyczne spotkania z pedagogiem lub psychologiem w celu wspierania i pomocy w przełamaniu barier związanych z powrotem do szkoły, można zaproponować pomoc PPP. Fakt odbycia spotkania odnotowujemy w zeszycie klasowym.

7.     Jeżeli zastosowane środki zaradcze nie przynoszą efektów lub rodzice nie stawiają się na wezwania szkoły, wychowawca wysyła powiadomienie do organu prowadzącego i upomnienie do rodziców.

8.     W przypadku opuszczenia przez ucznia ponad 100 godzin bez usprawiedliwienia lub 90 w wypadku ucznia powtarzającego klasę ? wychowawca zwołuje zespół klasowy i po omówieniu sytuacji, wraz z pedagogiem szkolnym kieruje wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich.

9.     Jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji sądu nie następuje poprawa frekwencji ucznia na zajęciach lekcyjnych, wychowawca wspólnie z pedagogiem przekazuje ponownie pisemną informację do sądu rodzinnego i nieletnich o braku efektów podjętych działań.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZDOLNYM BIORĄCYM UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM 

1.     Nauczyciele indywidualizują pracę na lekcji, pomagając w rozszerzeniu wiedzy uczniom zdolnym.

2.     Nauczyciele zachęcają uczniów zdolnych do brania udziału w konkursach i ukierunkowują ich naukę.

3.     W dniu konkursu przedmiotowego na etapie szkolnym uczeń biorący w nim udział i wcześniej zgłoszony, jest zwolniony z pytania i sprawdzianów. Sprawdziany zalicza w terminach ustalonych z nauczycielem.

4.     Jeżeli uczeń przeszedł do rejonowego etapu konkursu przedmiotowego ? na tydzień przed eliminacjami jest zwolniony z pytania i sprawdzianów. Sprawdziany zalicza w ciągu 2 tygodni po eliminacjach.

5.     Jeżeli uczeń przeszedł do wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego, może ustalić z nauczycielami indywidualizację swojego toku nauki. Obowiązkiem nauczycieli jest pomoc uczniowi w przygotowaniach do konkursu i umożliwienie mu późniejszego zaliczania materiału z innych przedmiotów.

6.     Niezależnie od wyników eliminacji nauczyciele pomagają uczniowi w nadrobieniu zaległości powstałych w wyniku przygotowywania się ucznia do konkursu przedmiotowego.

 

Banery

Kalendarium

Banery