UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XXII.  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  28. listopada 2012 r. o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXI  Sesji Rady Miasta.
4. Obciążenie nieruchomości komunalnej.
5. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Określenia stawek podatku od środków transportowych.
7.Wniosek do Rady o wysokości stawek podatku rolnego.
8. Zmiana uchwały Nr XXI/157/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012.
9. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
10. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2040.
11. Zaciągnięcie kredytu.
12. Przyjęcie Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.
13. Zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Rawa Mazowiecka.
14. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
15. Określenie terminu  częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości.
17. Ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych  odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Ustalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Rawa Mazowiecka.
19. Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport  nieczystości ciekłych.
20. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli nieruchomości za usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
21. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
22. Interpelacje, zapytania.
23. Zakończenie obrad.

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.