XII Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy

 • -

XII Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy

Patronat honorowy:

Elżbieta Radziszewska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dorota Rutkowska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Organizatorzy:

 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej
 • Miasto Rawa Mazowiecka
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej

Biuro rajdu:

 • Przystań wodna OSiR, tel. (46) 814 – 24 – 56.
 • Hala Sportowa „Milenium”, ul. Kazimierza Wielkiego 28, tel. (46) 814 – 48 – 04.

Przewidywana liczba uczestników: 1200 osób

Ubezpieczenie:       TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Opieka medyczna: NZOZ „RAW – MEDICA”

 

PROGRAM:

10.00                   START RAJDUPromenada spacerowa OSiR w Rawie Mazowieckiej

10.00 – 11.15       I Etap (15 km): ul. Tatar - ul. Wyzwolenia - ul. Tomaszowska - ul. Wierzbowa - przejazd pod trasą E 67 (8) – ul. Osada Dolna. Dojazd do trasy 726 (Rawa Maz. – Rzeczyca) – Matyldów - przez most na rzece Rylce dojazd do Byszewic - dojazd do drogi Komorów – Ossowice -  wjazd na drogę 707 (Rawa Maz. – Nowe Miasto) – Cielądz.

11.15 – 11.30       Półmetek: przerwa na odpoczynek: park w Cielądzu.

11.30 – 13.00       II Etap Rajdu (15 km): Cielądz – dojazd drogą nr 707 do drogi na Sanogoszcz – przejazd przez most na rzece Rylce - dojazd do wsi Ossowice – Świnice - Bogusławki Małe - dojazd do trasy 726 – dojazd drogą gruntową do Kol. Głuchówek – dojazd do trasy 726 - po 400 m skręt w lewo w ul. Osada Dolna – ul. Wierzbowa – ul. Tomaszowska – ul.  Wyzwolenia - ul. Tatar.

                                    META: ul. Tatar: Scena  przy hali sportowej OSiR

13.00 – 15.00  Finał 12. Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz losowanie nagród – scena przy hali sportowej OSiR

Pozostałe atrakcje: pokaz miasteczka ruchu drogowego oraz pokaz sprzętu do nurkowania, ciepły posiłek dla uczestników Rajdu, rozstrzygnięcie konkurencji przewidzianych w regulaminie, losowanie nagród i upominków, występy muzyczne.

 • autor: Arkadiusz Rataj

REGULAMIN RAWSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

1.    Zgłoszenia będą przyjmowane:

 •  od dnia  20 sierpnia 2012r. w Hali Sportowej „Milenium” przy ul. K. Wielkiego 28, tel. 46 814 48 04 oraz na przystani wodnej OSiR (tel. 46 814 24 56 w godzinach 10.00 – 18.00.
 • w dniu 1 września 2012 r. do godz. 9.00: hala sportowa OSiR (tylko w przypadku niezamknięcia listy startowej w poprzednich dniach).  

2.    Można startować indywidualnie, dzieci bez karty rowerowej mogą startować jedynie pod opieką rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych.

3.    Konkurencje:

 • Najliczniejsza rodzina - rodzina musi liczyć co najmniej 3 osoby, przy czym przez rodzinę rozumie się pokrewieństwo w linii prostej: małżeństwo + dzieci; małżeństwo + dzieci + dziadkowie, dziadkowie + wnuki. Rozlosowane zostaną nagrody dla trzech najliczniejszych rodzin.
 • Najmłodszy uczestnik Rajdu,
 • Najstarszy uczestnik i uczestniczka Rajdu,
 • Najciekawsza konstrukcja rowerowa,
 • Najoryginalniejszy ubiór uczestnika Rajdu,

4.    Wśród uczestników, którzy przejadą samodzielnie całą trasę Rajdu oraz oddadzą wypełniony „Los szczęścia” rozlosowane będą liczne nagrody i upominki na zasadzie loterii fantowej. Nagrodami będą:

 • rowery – losowane wśród wszystkich uczestników Rajdu na podstawie wypełnionego „Losu szczęścia” oraz wśród wszystkich rajdowych rodzin, które wypełniły Kupon rodzinny,
 • sprzęt sportowy i turystyczny oraz elektroniczny, akcesoria szkolne oraz drobne upominki.

5.    Nagrody przyznane w konkurencjach wymienionych w pkt 3 wymagają pokwitowania odbioru.

6.    W przypadku niezgłoszenia się osoby, która wygrała nagrodę lub upominek po jej odbiór, po trzykrotnym wezwaniu tej osoby do odbioru nagrody lub upominku, upominek bądź nagroda trafia z powrotem do puli nagród i jest losowana wśród pozostałych uczestników rajdu.

7.    Nad przebiegiem losowania czuwa komisja sędziowska w składzie 5 – osobowym, która sporządza protokół z losowania nagród i upominków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji sędziowskiej.

8.    Nagrody i upominki wylosowane przez uczestników rajdu nie podlegają wymianie na inne.

9. Zasady zachowania uczestników rajdu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatorów rajdu oraz poleceniom funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej;
 • uczestnikom rajdu zabrania się wyprzedzania pojazdu Straży Miejskiej prowadzącego całą zwartą kolumnę rajdu;
 • posiadania sprawnego technicznie roweru;
 • dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w kolumnie.
 • poruszania się po prawej stronie jezdni;
 • ze względu na rekreacyjny charakter rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci i osób starszych nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu;
 • każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i bezpiecznego odstępu, należy jechać równo i spokojnie w szyku;
 • przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie;
 • każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
 • podczas postoju nie należy tarasować drogi;
 • uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu;
 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

Uwaga:  na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Organizatorzy

 • -

Patroni medialni

 • -

Sponsorzy

 • -

« poprzednia strona

Banery

Kalendarium

Banery