Zdobywając wiedzę, poznajemy świat

Zdobywając wiedzę, poznajemy świat

Miasto Rawa Mazowiecka wspólnie z trzema szkołami podstawowymi: Szkołą Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkołą Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej oraz Szkołą Podstawową Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego od września 2012 r. realizuje projekt systemowy skierowany do uczniów klas I - III pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka „Zdobywając wiedzę, poznajemy świat” – Projekt realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie  9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu to IX.2012 – VI.2013 r., a jego wartość to ok. 297 000,00 zł.

W ramach projektu uczniowie rawskich szkół podstawowych mają możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć mających na celu zmniejszenie trudności edukacyjnych poprzez realizację zajęć dla dzieci z kl. I-III z dysfunkcjami rozwojowymi, a także zajęć mających na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań poprzez realizację zajęć dla dzieci uzdolnionych z kl. I – III.  Szkoły do końca czerwca 2013 r. będą realizowały następujące zajęcia:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki:

 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy-180h
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społ.-90h
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy-150h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - z uwzględnieniem nauk mat.-przyr.-90h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-90h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych informatycznie-90h
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne-330h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - języki obce - j.ang.-90h

Zajęcia będą się odbywały średnio raz w tygodniu w zależności od liczby zdiagnozowanych dzieci (od 1-11 grup), każde z dzieci weźmie udział w co najmniej 30h zajęć w okresie IX.2012-VI.2013.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej:

 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-120h
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności mat.-120h
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy-150h
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społ. - 30h.
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy-120h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych -ze szczególnym uwzględnieniem nauk mat.-przyr.-90h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-60h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie-30h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie-30h
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (w tym integracja sensoryczna)-180h

Zajęcia będą się odbywały średnio raz w tygodniu w zależności od liczby zdiagnozowanych dzieci (od 1-4 grup), każde z dzieci weźmie udział w co najmniej 30h zajęć w okresie IX.2012-VI.2013.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego:

 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy-180h
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej-30h
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy-180h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk mat.-przyr.-2 40h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-240h
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne-90h
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- języki obce: j.ang.-150h

Zajęcia będą się odbywały średnio raz w tygodniu w zależności od liczby zdiagnozowanych dzieci (od 1-8 grup), każde z dzieci weźmie udział w co najmniej 30h zajęć, w okresie IX.2012-VI.2013.

W ramach realizacji projektu doposażono również szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne wspomagające organizację procesu nauczania wśród uczniów klas I – III. Zakupione zostały m.in.: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej oraz gry dydaktyczne i materiały plastyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać umiejętności dzieci, w tym także artystyczne. Z uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci, zostały zakupione specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażono bazę dydaktyczną szkół w sprzęt specjalistyczny (np. huśtawki terapeutyczne, maty do ćwiczeń, laptopy ze specjalistycznym oprogramowaniem, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja). Wartość zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych wyniosła 201 987,00 zł.

 

drukuj (Zdobywając wiedzę, poznajemy świat)

 • -

Banery

Kalendarium

Banery