Projekt - Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Projekt „Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

Nr projektu

WND-RPLD.05.03.00-00-060/08

Całkowita wartość projektu

9.368.682,70 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR

6.954.005,00 PLN

Beneficjent projektu

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Cel projektu

Celem bezpośrednim Projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, w tym sportowej, województwa łódzkiego poprzez modernizację obiektów oświatowych i bazy sportowej szkół w Rawie Mazowieckiej. W konsekwencji ulegnie poprawie jakość i efektywność nauczania, a oferta oświatowa zostanie dostosowana do potrzeb rynku pracy.

Realizacja Projektu przyczyni się również do wyrównania szans w dostępie do edukacji dzieci ze społeczności lokalnych, szczególnie tych podlegających procesom wykluczenia.

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje prace remontowo-budowlane oraz tzw. zadania miękkie.

W projekcie uczestniczą następujące placówki oświatowe:

  • -
  • broszura online
    broszura online

Banery

Kalendarium

Banery