Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o zmianie terminu konsultacji programu współpracy na 2022 r.

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu  konsultacji  projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2022 rok.

W związku ze zmianą w treści poddanego konsultacjom projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, obejmującej zapisy Rozdziału 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert informuję, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Nr 96/2021 zmieniającym zarządzenie w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedłuża się termin tej konsultacji do dnia 10 listopada 2021 r.

Jednocześnie informuję, iż:

 • Program Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, w brzmieniu dotychczasowym, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 91/2021 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, dostępny jest wraz z tym zarządzeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: wwrawamazowiecka.pl .

Zmiana w programie, o którym mowa w pkt 1 stanowiąca załącznik do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dostępna jest wraz z tym zarządzeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl 

 • autor: Teresa Sekuter, data: 2021-11-03

Zmiana terminu konkultacji społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2022 rok, który jest udostępniony na stronie: internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057):

 • do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka drogą elektroniczną, na adres email:oswiata@rawamazowiecka.pl,
 • na spotkanie pod nazwą Forum Organizacji Pozarządowych, w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 16 w Szkole Podstawowej Nr 2, w celu uzyskania opinii od organizacji pozarządowych na temat programu.

Termin rozpoczęcia konsultacji 27 października 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji 4 listopada 2021 r.

 • autor: Teresa Sekuter, data: 2021-10-27

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy 2022 (PDF)
  Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2022 rok - plik pdf (skan nieedytowalny)
  • autor: Teresa Sekuter, data: 2021-10-27
 • Zarządznie 91/2021 konsultacje programu współpracy (PDF)
  Zarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2021 r.w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 - plik pdf edytowalny
  • autor: Teresa Sekuter, data: 2021-10-27
 • autor: Teresa Sekuter, data: 2021-10-27

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery