Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2024 rok, który jest udostępniony na stronie: internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .


Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571):
1) do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka drogą elektroniczną, na adres email:oswiata@rawamazowiecka.pl,
2) na spotkanie, w dniu 11 października 2023 r. o godz. 10 w Jatkach Miejskich w Rawie Mazowieckiej ul. Mickiewicza 13, w celu uzyskania opinii od organizacji pozarządowych na temat programu.


Termin rozpoczęcia konsultacji 4 października 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji 13 października 2023 r.

 

 Burmistrz Miasta  Rawa Mazowiecka
        Piotr Irla

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery