UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 26 Czerwca 2019, Imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Ułatwienia dostępu

Animacja

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały  Nr XXXII/244/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 r.  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2013 r. wyniósł 20.000 zł.

 

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej;
 • prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
 • dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymizałącznikami.

2.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

4.Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2014 r.

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

 

Termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,  w terminie do dnia 25 czerwca 2014 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011 r. Nr 6, poz. 25) w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. Oświadczenia o:
 • nieprowadzenia działalności w celu osiągnięcia zysku
 • braku zajęć komorniczych wobec oferenta
 • wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

 

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert
 2. Ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
 4. Odrzuceniu podlegają oferty:
 • złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie,
 • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
 • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 1. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

 

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • celowość
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie
 • realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia )
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników), 
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań
 • w poprzednim okresie ),
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 • udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł pozyskanych na realizację zadania publicznego.

 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

 

 • autor: Zbigniew Urbański, data: 2014-06-03

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.