Ogłoszenia o konkursach

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/6/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

z zakresu edukacji i wychowania, obejmujących:

I. podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 7.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2013 wyniósł  10.000 zł.,

w roku 2014 wyniósł 10 000 zł,

II. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność  wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 39.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2013 wyniósł 26.000 zł.,

w roku 2014 wyniósł 26 000 zł.,

III. z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 9.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2013 wyniósł 9.000 zł.,

w roku 2014 wyniósł 9 000 zł.

IV. z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wspieranie działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2013 wyniósł 10.000 zł.,

w roku 2014 wyniósł 10 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. w otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz z wymaganymi   załącznikami.
 2. rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu    konkursowym.
 3. dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa  Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 r. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.

Termin składania ofert - 25 luty 2015 r. (środa) do godz. 17.00

Oferty należy składać w biurze podawczym (pok. nr 17) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w. w. zadań winny być złożone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),  z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię lub oryginał aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzająca status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 2. oświadczenie:
 • nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku
 • braku zajęć komorniczych wobec oferenta
 • wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 4 marca 2015 r., ogłoszenie   wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
 2. oferty zostaną rozpatrzone przez komisje konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,  powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
 3. odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym  ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację o wysokościdotacji. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku  do złożonej oferty. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • celowość,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia  i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
 • rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7  a także  na stronie internetowej w zakładce aktualności: www.rawamazowiecka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawamazowiecka.pl

 • autor: Marzena Janeczek, data: 2015-02-04

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery