Ogłoszenia o konkursach

Otwarty kunkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Aquathlonie .

 

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 12.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016 wyniosła 12 000 zł.

 

  Zasady przyznawania dotacji:

1) do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadza działalność sportową na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz realizujące cel publiczny z zakresu sportu, które łącznie spełniają następujące warunki;

a) zamierzają realizować objęty konkursem cel publiczny zadania;

b) prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem na terenie Miasta Rawa Mazowiecka;

c) dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;

d) posiadają odpowiednie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

e) zapewnią udział środków własnych na realizacje zadania,

f) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2) rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. Kwota dofinansowania ze strony Miasta Rawa Mazowiecka nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.

3) dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2017 r. zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

Środki przyznane na realizację zadania mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie kosztów, które:

 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostaną przewidziane w ofercie i uwzględnione w kosztorysie,
 3. zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania,
 4. są poparte stosownymi dokumentami i zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
 2. wydatki związane z działalnością gospodarczą,
 3. zakup środków trwałych, których wartość przekracza 3 500,00 zł
 4. koszty związane z modernizacją i adaptacją pomieszczeń,
 5. opłaty bankowe, sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez oferenta.

Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,  w terminie do dnia 10 lipca 2017 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie na której należy napisać nazwę i adres oferenta, nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT- Organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w triathlonie i aquathlonie.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią jednostki.

Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. oświadczenia:
  1. o nieprowadzenia działalności w celu osiągnięcia zysku
  2. o braku zajęć komorniczych wobec oferenta
  3.     o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 lipca 2017 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zdań publicznych, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

3. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka, a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • znaczenie zadania dla Miasta Rawa Mazowiecka,
 • zgodność oferty z celem publicznym, określonym w treści konkursu;
 • wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
 • wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
 • ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego    zadania;
 • ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia);
 • analiza wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości rozliczania dotacji. nie dotyczy podmiotów, które po raz pierwszy ubiegają się o dotację;
 • efektywność ( relacja kosztów i rezultatów, planowana ilość grup, uczestników).

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

 

Burmistrz Miasta

 Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

drukuj (Otwarty kunkurs ofert)

 • autor: Zbigniew Urbański, data: 2017-06-26

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery