Ogłoszenia o konkursach

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723 i poz.1365) oraz uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6  grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka) polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin  w trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 117. 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r. wyniosła 107.000 zł. zaś w roku 2017 wyniosła 106.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

II. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r. wyniosła 17.000 zł. zaś w roku 2017 wyniosła 17.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Kwoty środków finansowych zaplanowanych na realizację powyższych zadań publicznych mogą ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w części przeznaczonej na realizację zadań publicznych.

Podpisanie umów z podmiotami, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone w ramach niniejszych konkursów nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały budżetowej gwarantującej środki finansowe na realizację zadań określonych w ogłoszeniach.

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2018-12-14

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery