Ogłoszenia o konkursach

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.poz.559 z późn. zm.) oraz  § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526) oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (Dziennik Urzędowy  Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz.7682)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych

1)    lekka atletyka; 
2)    judo; 
3)    karate; 
4)    tenis stołowy;  
5)    wędkarstwo sportowe; 
6)    piłka nożna chłopców;
7)    piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
8)    strzelectwo sportowe;
9)    triathlon;
10)    tenis ziemny;
11)    pływanie.

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 510.000 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w części przeznaczonej na realizację zdania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 wyniosła 513 600 zł w roku  2022   513 600  złotych.

I Zasady przyznawania dotacji:
1.    Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają:
1)    uchwała Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia   warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)
2)    rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
3)    program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (Uchwała nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.) 
2.    Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz realizujące  szkolenie z zakresu sportu, które łącznie spełniają następujące warunki; 
        1)   zamierzają realizować objęte konkursem zadanie, na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej; 
2)    prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem na terenie Miasta Rawa Mazowiecka;
3)    są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze właściwym najpóźniej w roku poprzedzającym rok składania oferty;
4)    dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania; 
5)    posiadają odpowiednie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
6)    zapewnią udział środków własnych na realizacje zadania;
7)    przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami;
3.    Do konkursu każdy oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę ( nie dotyczy organizacji prowadzących szkolenie    w kilku dyscyplinach sportowych).
4.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu
            konkursowym.
5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. Kwota dofinansowania ze strony Miasta Rawa Mazowiecka nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.
6.    Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie, do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
7.    Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

II.    Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r. zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.
1.    Środki przyznane na realizację zadania mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie kosztów, które: 
1)    są niezbędne do realizacji zadania,
2)    zostaną przewidziane w ofercie i uwzględnione w kosztorysie,
3)    zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie,
4)    są poparte stosownymi dokumentami i zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
2.    Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
1)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
2)    wydatki związane z działalnością gospodarczą,
3)    zakup środków trwałych, których wartość przekracza 3 500,00 zł
4)    koszty związane z modernizacją i adaptacją pomieszczeń,
5)    opłaty bankowe, sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez oferenta.
6)    Koszty obsługi zdania publicznego przekraczające 10% dotacji ( w tym koszty o charakterze administracyjnym, finansowym, koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania)
3.    Wkład własny nie może być mniejszy niż 15% wnioskowanej kwoty dotacji. Na wkład własny składa się;
1)    wkład finansowy rozumiany jako wkład środków finansowych ogółem z innych źródeł niż budżet miasta Rawa
      Mazowiecka,
2)    wkład osobowy rozumiany jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i pracy społecznej członków,
3)    wkład własny w postaci wkładu osobowego wliczany jest do kosztów całości zdania tylko jeśli jego wartość została oszacowana wg stawek godzinowych, przy czym stawka godzinowa nie może być wyższa niż 40 zł brutto za godzinę pracy wolontariusza.
4)    udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego następuje przede wszystkim przez:
a)    przedstawienie list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,
b)    załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.
4.    W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwoty dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji kosztorysu przewidywanych kosztów i harmonogramu realizacji zadania publicznego, które należy złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Brak poprawy lub aktualizacji kosztorysu i harmonogramu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z dotacji. W ramach aktualizacji kosztorysu oferent może zmniejszyć:
1)Wysokość zaoferowanego wkładu własnego ze środków finansowych z innych źródeł, niż budżet Miasta Rawa Mazowiecka, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji nie może być mniejszy niż zawarty w ofercie.
     2) Wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego w postaci wkładu osobowego    w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowano (jeśli dotyczy).
Zmniejszenia o których, mowa w punktach 1) i 2) nie mogą wpływać na osiągnięcie zakładanych celów realizacji zadania, określonych w ofercie.
3)Niezłożenie aktualizacji kosztorysu wraz z odpowiednio skorygowanym harmonogramem i opisem poszczególnych zadań (jeśli dotyczy) w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy.
4) W przypadku złożenia aktualizacji kosztorysu, harmonogramu lub opisu poszczególnych działań zawierających błędy lub braki oferent wzywany jest do jej poprawy lub uzupełnienia w części zawierającej ww. braki lub błędy. W przypadku złożenia aktualizacji kosztorysu, z którego wynika, iż wprowadzone zmiany powinny być odzwierciedlone w skorygowanym harmonogramie lub opisie poszczególnych działań, oferent wzywany jest do złożenia skorygowanego harmonogramu lub opisu poszczególnych działań
5) Niezłożenie poprawionej lub uzupełnionej aktualizacji w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o konieczności jej uzupełnienia lub poprawy jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji co będzie skutkować niepodpisaniem umowy. Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej. 
5.    Wydruk aktualizacji kosztorysu i harmonogramu powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
6.    W przypadku składania (podpisania) wydruku aktualizacji kosztorysu przez pełnomocnika, do wydruku należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
8.    Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

 

 

III.    Termin składania ofert

1)    Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,  w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej (niezależnie od daty stempla pocztowego). Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie na której należy napisać nazwę i adres oferenta, nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację SPORT -  KONKURS OFERT.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią podmiotu składającego ofertę.


IV. Do oferty należy dołączyć:

1)    kopię lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
2)    oryginał lub kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
3)    wykaz grup treningowych wraz z imienną listą zawodników, zawodniczek i miejscem ich zamieszkania
4)    harmonogram  zawierający miejsce , dzień i godziny prowadzonych zajęć
5)    oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec oferenta

V.Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Ogłoszenie wyników nastąpi w drodze publikacji informacji o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 
2.    Oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zdań publicznych, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
3.    Odrzuceniu podlegają oferty: 
1) złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, 
      2) złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi
          organizacji składającej ofertę, 
      3) złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia  udziału w konkursie,
    4) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym  ogłoszeniu;
5) podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji;
6) nie spełniające innych warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.
4.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty.
5.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka. W przypadku niepodpisania przez oferenta umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent zrezygnował z realizacji zadania. Wezwanie do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
        6. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
            -   znaczenie zadania dla Miasta Rawa Mazowiecka,
-   wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,  
-   wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych przez oferenta na realizację danego zadania, 
-   ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania,
-  ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów,
    osiągnięcia),
- analiza wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości rozliczania dotacji (nie dotyczy podmiotów, które po raz pierwszy ubiegają się o dotację), 
-  efektywność ( relacja kosztów i rezultatów, planowana ilość grup, uczestników).

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl 

 

                                                                                                                                                                               
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
mgr inż. Piotr Irla       

Rawa Mazowiecka 17.01.2023 r.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery