Ogłoszenia o konkursach

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571.) oraz uchwały Nr LVI/474/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23  listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2023 r. poz.10326), 

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I.     Rodzaj zadania publicznego
Celem zadania publicznego jest organizacja wydarzenia wyłonionego podczas głosowania mieszkańców Rawy Mazowieckiej w ramach realizacji  Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r., pod nazwą „Piknik Sportowo Rekreacyjny - Widzewska Rawa Dzieciom”. Zadanie to służy aktywizacji i integracji lokalnego społeczeństwa oraz promocji Rawy Mazowieckiej jako miasta przyjaznego dla mieszkańców.

II.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 35 000 złotych.

III.    Zasady przyznawania dotacji określają:

1) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 roku   ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
2) program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2024 (Uchwała nr LVI/474/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2023 r.) 

2. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: 
1) prowadzą działalność na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
2) zamierzają realizować zadania na terenie Rawy Mazowieckiej 
3) prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem
4) dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania 
5) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu 
6) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę zgodną z zadaniem stanowiącym przedmiot   konkursu. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zdań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). Do oferty powinny być załączone wszystkie wymagane w ogłoszeniu załączniki,
7) wskażą w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację Zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
4. Dotacje na powierzenie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1.  Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane po zawarciu umowy w dniu 30 czerwca 2024 r. lub w dniach 7 lub 8 września 2024 r. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami, przy czym przy ocenie prawidłowości jego realizacji zwraca się szczególną uwagę na:
1) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania,
2) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych. 
2. Środki z przyznanej dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków które:
1) są niezbędne do realizacji zadania,
2) zostaną przewidziane w ofercie, tj. uwzględnione w pkt. V.A „Zestawienie kosztów realizacji zadania”,
3) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
4) zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie,
5) są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji księgowej oferenta,
6) do kosztów, które mogą być finansowane z otrzymanej dotacji należą w szczególności:
a) koszty obsługi technicznej ( miedzy innymi wynajęcie „dmuchańców”, nagłośnienia, obsługi sędziowskiej itp.),
b) koszty opieki medycznej,
c) ubezpieczenie NNW i OC uczestników imprezy
d) koszty upominków do 50,00 zł za sztukę
3.Za wydatki, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
1) wydatki zrealizowane przed datą zawarcia umowy,
2) wydatki związane z budową, zakupem budynków lub lokali, zakupem gruntów,
3) wydatki związane z działalnością gospodarczą,
4) zakup środków trwałych,
5) zakup rzeczy ruchomych, których koszt jednostkowy przekracza 200,00 złotych
6) kosztów administracyjnych w tym koszty obsługi zadania publicznego o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym m. in. koszty związane z koordynacją realizacji zadania publicznego, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania.
4. Kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż wskazana w pkt. 2.
5. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi punktami kosztorysu:
1) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, tak aby nie nastąpiło zwiększenie danej pozycji o więcej niż 10%,
2) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów powyżej 10 % jednak nie więcej niż 25% wartości danej pozycji możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka,
3) inne zmiany, w tym przesunięcia dokonywane pomiędzy pozycjami kosztów, zwiększające daną pozycję o więcej niż 25% możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach i wymagają akceptacji w formie aneksu do umowy,
4) wniosek o akceptację zmiany musi wpłynąć do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej przed upływem terminu realizacji zdania
5) w przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów stanowiących załączniki do umowy tj. kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) oraz statutu w terminie 7 dni od zamieszczenia informacji o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego,
6) niezłożenie ww. dokumentów w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy,
7) w przypadku złożenia dokumentów zawierających błędy lub braki, oferent wzywany jest do ich poprawy lub uzupełnienia. Brak poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie 7 dni od daty powiadomienia o konieczności ich uzupełnienia lub poprawy jest równoznaczny z rezygnacja z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy. Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej
8) oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:59:59,

V. Terminy, tryb i kryteria oceny stosowane przy wyborze ofert.
1. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
2. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu,
2) złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
3) wypełnione z naruszeniem warunku dotyczącego kosztów administracyjnych zgodnie z pkt. IV pod pkt.3.6 ogłoszenia jeśli nie wynika on z błędów rachunkowych przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) zawierające inne braki i nieprawidłowości niż określone w pkt. IV.2 ogłoszenia (nie dotyczy błędów i omyłek pisarskich).
3. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te w których:
1) nie złożono podpisów przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
2) nie wskazano tytułu zadania publicznego, typu zadania lub wskazany tytuł zadania, typ zadania zawiera błędy,
3) nie załączono dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika,
4) wystąpiły błędy (rachunkowe, pisarskie, logiczne) w pkt. „kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego „ oferty.
4. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w pkt. V.3 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie 7 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty ( powiadomienie może być przekazane droga pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
5. Oferty nieodrzucone oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Komisja konkursowa rekomenduje Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka do przyznania dotacji ofertę z najwyższą oceną merytoryczną.
7. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka biorąc pod uwagę opinie komisji konkursowej podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.
8. Od decyzji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka nie przysługuje odwołanie.
9. O podjętej decyzji składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
10.  Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a podmiotem, który otrzymał dotację. 
11.  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka może unieważnić konkurs ofert, jeśli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
12. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
13. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl oraz zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
VI.  Zasady rozliczenia realizacji zadania publicznego
1.  Zadanie powinno być realizowane zgodnie z postanowieniami umowy, przy czym przy ocenie prawidłowości ich realizacji zwraca się szczególną uwagę na:
1) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania,
2) osiągnięcie rezultatów zadania publicznego wskazanych w ofercie,
3) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych. 

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl 

 

Burmistrz Miasta 
Rawa Mazowiecka
mgr inż. Piotr Irla

 

  • autor: Zbigniew Urbański

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery