Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 18 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na powierzenie realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Organizacja pikniku sportowo – rekreacyjnego pod nazwą: „Widzewska Rawa Dzieciom”.

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 23 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami oraz prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa wodnego.

Wyniki konkursów ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia

 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

1.     Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

2.     Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

3.     Z zakresu ochrony i promocji zdrowia – wspieranie działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych objętych Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 14 lutego 2024 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w tym sportowców niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

 1. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych.
 2. Z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 3.  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.

I. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 18 lipca 2023 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja imprezy sportowej pod nazwą „Garmin Iron Triathlon Rawa”

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi rawskiej.

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

1. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej – organizacja wydarzenia muzycznego w formie festiwalu muzyki szantowej.
2. Zadanie z zakresu z zakresu promocji i organizacji wolontariatu – propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji(https://www.rawamazowiecka.pl/2662,mapy-obszarow) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
3. Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – organizacja wydarzeń, szkoleń, przedsięwzięć.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 8 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami oraz prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa wodnego.

Wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Wyniki konkursu ofert

który odbył się w dniu 13 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego.

Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.
Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.
Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025. Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025. Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 12 lipca 2022 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami oraz prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wśród dzieci i młodzieży.

Wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:
I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
II. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu – propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
II. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
III. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w młodzieży, poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wyniki konkursu ofert,który odbył się w dniu 18 lutego 2022 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022

I. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego
Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Wyniki konkursu ofert: Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

I. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikajacym z uzależnień.

Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Wyniki konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej prowadzona przez świetlicę środowiskową

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

I. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej prowadzona przez świetlicę środowiskową.

Wyniki konkursu ofert: pomoc osobom dotniętym uzależnieniem od narkotyków

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Tytuł zadania: Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 10 lutego 2022 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego

Wyniki konkursów ofert na prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz na działania dot. poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
1.    Z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
2.    Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu ofert: zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 2 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka: na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – organizacja XXI Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Wyniki konkursu ofert w zakresie bezpieczeństwa nad wodami

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 7 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wśród dzieci i młodzieży.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: wspieranie działań służących integracji w środowisku osób chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

Wyniki konkursu ofert: udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego

Tytuł zadania: Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Wyniki konkursów ofert

Burmistrz MIasta Rawa Mzowiecka ogłasza wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 1. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 2. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców(ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji), a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
 3. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
 4. Zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Wyniki konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Stowarzyszenia Hospicjum

ul. Tomaszowska 10 j

96-200 Rawa Mazowiecka.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w dniu 16 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego.

Wszystkie kluby sportowe, które otrzymały dotacje będą mogły korzystać nieodpłatnie z obiektów sportowych OSiR w Rawie Mazowieckiej zgodnie z zapotrzebowaniem zawartym w ofertach konkursowych złożonych w Urzędzie Miasta. Przewidywana kwota na wynajem obiektów sportowych w 2021 r. wynosi 112.520,00 złotych.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.
I. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.
I. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 1. Zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych.
 3. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polegające na podejmowaniu działań, mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 17 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w triathlonie i aquathlonie

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 17 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – organizacja XIX Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert
ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka na realizację następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania,

II. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu,

III. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

IV. Zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 19 lutego 2019 r.

 

Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań, mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

 

W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 28 stycznia 2019 r.

 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 22 stycznia 2019 r.

 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka), polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Stowarzyszenia Przymierze Rodzin

ul. Nowogrodzka 51

00-695 Warszawa                

Świetlica im. bł. Edmunda Bojanowskiego                

ul. Miła 2

96-200 Rawa Mazowiecka.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 117 000 zł.

 • autor: Teresa Sekuter, data: 2019-01-23

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 16 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja wypoczynku letniego – obozy sportowe:

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 12 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – organizacja XVIII Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 16 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w triathlonie i aquthlonie

Wyniki konkursów ofert


WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 4 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wśród dzieci i młodzieży

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 15 marca 2018 r.

 

I. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji).

II. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

III. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałym na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 2 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie mini piłka siatkowa dziewcząt:

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 14 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego:

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób

 

Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty:

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 23 stycznia 2018 r.

 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej(w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka),polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 11 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja wypoczynku letniego – obozy sportowe:

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wśród dzieci i młodzieży

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie mini piłka siatkowa dziewcząt

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert

 

I. Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 24 kwietnia 2017 r.:

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (w tym zamieszkałych na obszarze rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym,

 1. Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej,
 2. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(w tym osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną,
 3. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców a zwłaszcza młodzieży (w tym osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji) do podejmowania działań na rzecz innych,
 4. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

 

II. Drugi otwarty konkurs ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 24 kwietnia 2017 r.:

zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

rozstrzygniętego w dniu 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego:

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 23 lutego 2017 r.

 1. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób, integrację i aktywizację w środowisku osób niewidomych i niewidomych, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
 2. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

WYNIKI KONKURSU OFERT

W uzupełnieniu informacji o wynikach konkursu ofert, który odbył się w dniu 8 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,  na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego

Wyniki otwartego konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 8 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego:

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 11 stycznia 2017 r.

 • z zakresu pomocy społecznej(w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka),polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 • z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

WYNIKI KONKURSU OFERT

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 6 lipca 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja wypoczynku letniego – obozy sportowe:

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 14 czerwca 2016 r.:

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert

który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 16 maja 2016 r.:

 

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Wyniki konkursów ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wyniki konkursów ofert, które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Wyniki konkursów ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wyniki konkursów ofert, które odbyły się w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 23 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 4 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wśród dzieci i młodzieży

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 4 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego:

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 29 stycznia 2016 r.:

 

z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione oferty:

1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej ul. K. Wielkiego 9/4 Rawa Mazowiecka

– wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania: 16 000 zł;

2. Fundacja ,,Obudźmy Nadzieję” ul. Solidarności 2 A, 96-200 Rawa Mazowiecka

– wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania: 4000 zł.

 

Dariusz Misztal

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

drukuj (Wyniki konkursu ofert)

 • autor: Marzena Janeczek, data: 2016-02-01

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 29 stycznia 2016r .:

 

 

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Stowarzyszenia Przymierze Rodzin Świetlica im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka.

 

 

Dariusz Misztal

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 • autor: Marzena Janeczek, data: 2016-01-29

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

który odbył się w dniu 9 lipca 2015 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja wypoczynku letniego – obozy sportowe:

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 10 kwietnia 2015 r.:

z zakresu edukacji i wychowania, obejmujących

 1. podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej - nie została złożona żadna oferta.

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 10 kwietnia 2015 r.:

I.  Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

II. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym polegającego  na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym

III. Z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 9 marca 2015 r.:

Z zakresu edukacji i wychowania obejmujących:

 1. podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej,

2. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną,

Z zakresu promocji i organizacji wolontariatu:

3.   polegającego  na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

4.  wspieranie działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie  choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 19 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wśród dzieci i młodzieży

 

 1. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Katowicka 20,  Rawa Mazowiecka 96-200.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 12 000 zł.

 • autor: Zbigniew Urbański, data: 2015-02-20

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 11 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego:

 

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka
w dniu 22 stycznia 2015r .:


I. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

ll. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

WYNIKI KONKURSU OFERT

WYNIKI KONKURSU OFERT

(który odbył się w dniu 1 lipca 2014 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

- organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie

WYNIKI KONKURSU OFERT

WYNIKI KONKURSU OFERT

 

(który odbył się w dniu 1 lipca 2014 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

- organizacja obozów sportowych

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 1 kwietnia 2014 r.:

 1. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
 2. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym polegającego  na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
 3. Z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Wyniki otwartych konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 24 lutego 2014 r.:

 

I. Z zakresu edukacji i wychowania:

 1. polegającego na podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej,

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

 • Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 10 000 zł.
 1. polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną,

W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione oferty:

 • Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE Hufiec Rawski ul. Zwolińskiego 2a/33, 96-200 Rawa Mazowiecka, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 12 000 zł.,
 • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania –  3 000 zł.,
 • Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania –  5 000 zł.,
 • Stowarzyszenia Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” w Rawie Mazowieckiej ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania –  6 000 zł.

II. Z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegającego  na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione oferty:

 • Fundacji „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarności 2a, 96-200 Rawa Mazowiecka, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania –  5 000 zł.,
 • Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS parafii p.w. NPNMP w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania –  4 000 zł.,

 

Oferta Klubu Sportowego TRIATHLON RAWA , ul. Przemysłowa 3A, 96-200 Rawa Mazowiecka została odrzucona.

 

III. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegającego  na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

 • Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 10 j, 96-200 Rawa Mazowiecka,  wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania –  10 000 zł.,

 

 

 

Eugeniusz Góraj

Burmistrz Miasta

Rawa Mazowiecka

 

 
 • autor: Teresa Sekuter, data: 2014-02-25

Wyniki konkursu ofert

WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 17 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,

na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

 1. Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego;
 2. Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 16 stycznia 2014 r.:

I. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

II. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

W dniu 18.11.2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) z przedstawicielami administracji samorządowej Miasta Rawa Mazowiecka. Spotkanie dotyczyło projektu programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. 

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2014 rok. Organizacje nie zgłosiły żadnych opinii i wniosków.

 

 • autor: Teresa Sekuter

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 31 stycznia 2013 r.:

 

I.      Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych;

II. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

III.  Z zakresu edukacji i wychowania - polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

II. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

III. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Banery

Kalendarium

Banery